Dla Mieszkańców

NA SKRÓTY

Projekt pn. „Wracamy do pracy”

_______________________________________________________________________
ŻŁOBEK GMINNY W DEBRZNIE W PARTNERSTWIE ZE STOWARZYSZENIEM „NA RZECZ ROZWOJU MIASTA I GMINY DEBRZNO REALIZUJE PROJEKT PN. „WRACAMY DO PRACY”

 

Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5, Zatrudnienie, działanie 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3

 

Cel projektu:
Zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3.

Typ projektu
Projekt ukierunkowany jest na zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3, poprzez zapewnienie zorganizowanych form opieki nad nimi.

Krótki opis:
Projekt pod nazwą „Wracamy do pracy” skierowany jest do osób:
– zamieszkujących  gminę Debrzno,
– bezrobotnych lub biernych zawodowo, pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym do osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopach wychowawczych w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeksu pracy,
– osób pracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 oraz osób pracujących sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

Głównym celem projektu jest zwiększone zatrudnienie osób opiekujących się dziećmi do lat 3, ułatwienie rodzicom powrót na rynek pracy, łączenie obowiązków zawodowych z prywatnymi oraz zwiększających szanse utrzymania pracy przez osoby, które opiekują się dziećmi do lat 3, poprzez zapewnienie zorganizowania form opieki nad nimi. W ramach projektu planuje się przeprowadzenie następujących działań:
– doposażenie Żłobka, zakup mebli, zabawek, sprzętu i pomocy dydaktycznych do nowo utworzonej grupy 20 dzieci,
– zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonych 20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w przystosowanych do tego salach funkcjonującego już Żłobka,
– powstanie i utrzymanie dodatkowych 20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

 

REKRUTACJA

Rekrutacja do projektu odbędzie się już kwietniu br.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie realizatora:

Żłobek Gminny w Debrznie
ul. Ogrodowa 20A
tel.505 559 443
e-mail. sekretariat@zlobek-debrzno.pl

 

Dokumenty:

REGULAMIN KOMISJI REKRUTACYJNEJ W RAMACH PROJEKTU PN. „WRACAMY DO PRACY”

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa do projektu

Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o kwalifikowaniu się do udziału w projekcie

Załącznik nr 3 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 4 – Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru CST

Załącznik nr 6 – Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Załącznik nr 7 – Wzór umowy z uczestnikiem

Załącznik nr 8 – Rezygnacja

Załącznik nr 9 – Oświadczenie uczestnika o jego sytuacji po zakońceniu projektu

Załącznik nr 10 – Ankieta informacyjna o dziecku

Skip to content