Dla Mieszkańców

NA SKRÓTY

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

Gmina Debrzno w roku 2020 pozyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na przeprowadzenie Przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

 

Udzielona pomoc stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie zgodnie z zasadami pomocy publicznej określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.: Dz. Urz. UE L I 51 z dnia z 22.02.2019, str. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352, 24.12.2013, str. 1).

 

Kluczowym celem Przedsięwzięcia był rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.

 

Przedsięwzięcie obejmowało:

–  odbiór odpadów z folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag od rolników, którzy złożyli wnioski w sprawie ilości folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani byli dostarczyć odpady do miejsca wskazanego przez gminę;

– załadunek, transport i przekazanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia przez Wykonawcę wybranego w ramach zapytania cenowego.

Odpady były przyjmowane w dniach: 5, 6, 9, 10 listopada 2020 r. na  punkcie PSZOK w Grzymisławiu przez upoważnioną osobę.

 

Osiągnięty efekt ekologiczny:

Od rolników z terenu Gminy Debrzno zostały odebrane poszczególne rodzaje odpadów:

* Folia rolnicza czarna: 203 kg, biała: 1052 kg

* Siatka do owijania balotów: 560 kg

* Sznurek do owijania balotów: 370 kg

* Opakowania po nawozach: 5119 kg

* Opakowania typu Big Bag: 9756 kg

łącznie 17060 kg, tj. 17,06 Mg

Zebrane odpady zostały przekazane do recyklingu.

 

Projekt został dofinansowany w formie dotacji w kwocie 8.530,00 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie

Wkład własny Gminy Debrzno to: 6.570,04 zł

Łączny koszt: 15.100,04 zł.

 

http://www.nfosigw.gov.pl/

 

Skip to content