Dla Mieszkańców

NA SKRÓTY

Projekt pn. „Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie”

 

Gmina Debrzno realizuje projekt pn. „Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w  Debrznie”

 

Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta)

Numer Umowy o dofinansowanie: RPPM.08.01.02-22-0011/17-00 z dnia 22 grudnia 2017 r.

Cele projektu: 

Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej obszaru rewitalizacji – Śródmieścia w Debrznie oraz uwolnienie potencjału inwestycyjnego i turystycznego miasta.

Opis projektu:

Projekt realizowany jest w partnerstwie z sześcioma wspólnotami mieszkaniowymi. Projekt przewiduje realizację następujących zadań na obszarze rewitalizacji:

  1. Adaptacja zabytkowego budynku przy ulicy Barlickiego 2 na Centrum Usług Społecznych (CUS) oraz przestrzeń otaczająca). Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie budynku Centrum Usług Społecznych (placówki wsparcia dziennego) przy Ulicy Barlickiego 2 wraz z niezbędnymi przyłączami (wod.-kan., elektryczne, kanalizacji deszczowej, teletechniczne) oraz wykonanie projektu i robot budowlanych polegających na rozbiórce istniejącego na działce budynku z uwagi na ich bardzo zły stan techniczny. Planuje się zakup wyposażenia oraz wykonanie prac remontowych dotyczących murów i baszty.
  2. Odnowienie istniejących terenów zielonych wraz z budową małej architektury (Plac Barlickiego i podwórko miejskie). Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania placu pomiędzy budynkami przy ul. Traugutta 8 i ul. Traugutta 6 (dz. nr ewid. 246/2) znajdującego się przy murach miejskich – miejsce to jest bardzo istotne dla mieszkańców obszaru przeznaczonego do rewitalizacji, jego odnowienie i zagospodarowanie umożliwi im integrację, będzie miejscem do wspólnych spotkań.
  3. Odbudowa nawierzchni ciągu ulicy Barlickiego wraz z dostosowaniem ciągu pieszo-jezdnego do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach zadania planowana jest wymiana nawierzchni na nawierzchnię z cegły palonej umożliwiającą poruszanie się również na wózkach inwalidzkich. Zostaną zlikwidowane bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych: np. krawężniki przy przejściach itp. W ramach prac zostanie zamontowane nowe oświetlenie, elementy małej architektury oraz kanalizacja deszczowa. Planowany ciąg ma stanowić połączenie – oś pomiędzy projektowanym placem w jego północnej części wraz z istniejącą już basztą przy ulicy Młyńskiej, a także zapewniać dostęp do CUS, Baszty – punktu widokowego i murów.
  4. Remonty części wspólnych wraz z podwórkami. Remont części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych i zagospodarowanie podwórek sześciu wspólnot. Zakres prac obejmie m.in. ocieplenie ścian, wymianę pokryć dachowych oraz inne niezbędne prace wynikające z potrzeb wspólnot. W ramach zadania zostanie  zagospodarowane 6 podwórek oraz ich otoczenie w nawiązaniu do historycznej zabudowy i funkcji historycznych.
  5. Realizacja instrumentu elastyczności – „Aktywne włączenie społeczności z obszaru rewitalizowanego w działania mające na celu przywrócenia ładu przestrzennego i estetyki obszaru” polegającego na uporządkowaniu przestrzeni w obszarze rewitalizacji oraz montażu elementów małej architektury przez mieszkańców.
Skip to content