Dla Mieszkańców

NA SKRÓTY

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Debrzno –edycja 2012

W oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz regulamin konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego„ w dniu 24.01.2012 r. została zawarta umowa dotacji nr WFOŚ/D/III 48.S/235/2012/AZBEST- 2012 pomiędzy Gminą Debrzno, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Dofinansowanie dotyczyło realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Debrzno–edycja 2012”. W ramach zadania zdjęto, przetransportowano i unieszkodliwiono azbestowo –cementowe poszycia dachowe (eternit) z 3 budynków z terenu gminy Debrzno o powierzchni 1271,11 m2 i wadze 17,16 Mg. Koszt przedsięwzięcia wyniósł ogółem 29 652,80 zł. Dotacja WFOŚiGW w Gdańsku wynosiła 20 756 zł, w tym ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW 10378,00 zł oraz 10378,00 zł ze środków własnych WFOŚiGW w Gdańsku.

Skip to content