Dla Mieszkańców

NA SKRÓTY

Zielone Debrzno – kampania na rzecz zrównoważonego rozwoju

Miasto i Gmina Debrzno w roku 2018 pozyskało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na przeprowadzenie działań edukacyjnych w ramach kampanii edukacyjnej pt. „Zielone Debrzno- kampania na rzecz zrównoważonego rozwoju”.
Kluczowym celem planowanej kampanii jest kształtowanie postaw prośrodowiskowych oraz zasad zrównoważonego rozwoju. Uważamy za konieczne ukazanie mieszkańcom drogi jaką ludzkość przechodzi od gospodarki nie liczącej się z walorami środowiskowymi do gospodarki o obiegu zamkniętym, jako idei do której powinniśmy dążyć, by chronić środowisko naturalne człowiek, ograniczać zużywanie zasobów surowcowych czy wreszcie pokazać jak podejmowane przez ludzi działania oddziałują na ekosystemy. Chcemy budować świadomość ekologiczną mieszkańców, bardzo istotną z punktu widzenia ochrony środowiska i całości działań podejmowanych w tym kierunku przez naszą gminę. Na jej zgodność z w/w dokumentami wskazują w szczególności dążenie do budowania ekologicznej świadomości społecznej, w tym przypadku przez niemal powszechne oddziaływanie bezpośrednie, wskazujące na potrzebę ograniczania zapotrzebowania na surowce pierwotne, korzyści wynikające z recyklingu dla zrównoważonego rozwoju, potrzebę segregacji odpadów i korzystania z produktów pochodzących z recyklingu czy opakowań wielokrotnego użytku. Gospodarka o obiegu zamkniętym jest kluczem do długofalowego rozwoju, w poszanowaniu środowiska.
Zasięgiem oddziaływania kampanii edukacyjnej będą wszyscy mieszkańcy Gminy Debrzno, czyli blisko 10 tysięcy osób. Przewidywana liczba adresatów zadania to bezpośrednio wszyscy uczniowie placówek oświatowych, czyli ok. 1000 dzieci i młodzieży, a także przeszło 9 tysięcy dorosłych mieszkańców gminy za sprawą nie tylko przekazu pośredniego od młodego pokolenia, ale także materiałów i działań ukierunkowanych bezpośrednio na nich.
Partnerami w realizacji zadania będą wszystkie placówki oświatowe na obszarze gminy, Wszystkie placówki oświatowe działające na obszarze gminy. Placówki oświatowe wezmą udział w koordynacji przebiegu kampanii, umożliwią realizację prelekcji poprzez wskazanie miejsca realizacji zadania, oddelegowania na każdą z nich dzieci i uczniów w poszczególnych grupach.
Przygotowane zostaną nakłady materiałów, które będą dystrybuowane podczas kampanii. Realizowane będą również w placówkach oświatowych prelekcje. Dodatkowo dystrybuowane będą w czasie realizacji prelekcji materiały edukacyjne dla uczniów. Ponadto zorganizowany zostanie plener ekologiczny podczas którego odbędzie się mnóstwo gier, zabaw i konkursów. W tym okresie zostanie również zorganizowane seminarium dla liderów społeczności lokalnej i mieszkańców.
Prelekcje poświęcone będą zrównoważonemu rozwojowi i ochronie środowiska, dla których elementem kluczowym jest najpowszechniejsze wdrożenie idei gospodarki o obiegu zamkniętym, ze szczególnym uwzględnieniem idei gospodarki o obiegu zamkniętym, selektywnej zbiórki odpadów, sposobów ograniczania generowania odpadów. Zostanie na nich poruszona bardzo wnikliwie tematyka recyklingu, korzyści środowiskowych i ekonomicznych z niego wynikających, rzeczy wykonywanych w procesie przetwarzania odpadów i zmniejszaniu ilości wytwarzania odpadów w gospodarstwach domowych. Wyprodukowane w ramach kampanii materiały poruszać będą kwestie  związane z ideą przewodnią kampanii, tak żeby gmina poprzez działania edukacyjne wzmocniła zaangażowanie mieszkańców.


Projekt zakłada realizację:
* Prelekcji dla dzieci i młodzieży w liczbie 34 szt.,
* Pakiety materiałów dla dzieci i młodzieży – zakładek do książek, planów lekcji,
* Konkursu dla grup przedszkolnych – z nagrodami,
* Konkursu dla uczniów szkół podstawowych (kat. I-III i odrębnie IV-VII) – z nagrodami,
* Konkursu dla gimnazjum – z nagrodami,
* Seminarium dla liderów społeczności lokalnej i mieszkańców,
* Pleneru ekologiczny – gry, zabawy, konkursy z nagrodami.
Planowany koszt kwalifikowany Zadania: 10.527,00 zł
Projekt dofinansowany w formie dotacji w kwocie 10.000,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
„ Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku” 

Ocenione prace:

 

WYNIKI KONKURSU

SPRAWOZDANIE

 

Skip to content