Dla Mieszkańców

NA SKRÓTY

Mechanizm o nieprawidłowościach i nadużyciach finansowych

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Gmina Debrzno, jako beneficjent projektu, współfinansowanego w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, pn: „Bezpieczna szkoła – doposażenie Szkół Podstawowych w Gminie Debrzno w obiekt i urządzenia z zakresu edukacji komunikacyjnej”

Umowa o dofinansowanie POIS.03.01.00-00-0184/22-00

informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą i stanowi narzędzie informatyczne umożliwiające przekazywanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem poniższych narzędzi:

1) adresu e-mail: nadużycia.POIS@mr.gov.pl

2) lub formularza: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

 

 

Skip to content