Dla Mieszkańców

NA SKRÓTY

EKO-rajd na rzecz czystego powietrza -kampania edukacyjna Gminy Debrzno

Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia – osiągnięty efekt ekologiczny zadania pn. „EKO-rajd na rzecz czystego powietrza – kampania edukacyjna Gminy Debrzno”.

W oparciu o postanowienia umowy dotacji nr WFOŚ/D/III/-48.S/1317/2019 zawartej w dniu 27.06.2019 pomiędzy Gminą Debrzno, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Regulaminu konkursu na zadania z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa pomorskiego (edycja 2019), zrealizowano zadanie pn.: „EKO-rajd na rzecz czystego powietrza -kampania edukacyjna Gminy Debrzno”.

Zasięgiem oddziaływania kampanii edukacyjnej byli wszyscy mieszkańcy Gminy Debrzno. Adresatem zadania byli wszyscy uczniowie placówek oświatowych. Partnerami w realizacji zadania były wszystkie placówki oświatowe działające na obszarze gminy. Placówki oświatowe wzięły udział w koordynacji przebiegu kampanii, umożliwiały realizację prelekcji poprzez wskazanie miejsca realizacji zadania, oddelegowania na każdą z nich dzieci i uczniów w poszczególnych grupach.

W dniu 6 grudnia 2019 r. w Szkole Podstawowej w Debrznie został przeprowadzony EKO-rajd na rzecz czystego powietrza. Uczestnikami rajdu byli uczniowie, uczęszczający do Szkoły Podstawowej w Debrznie (klasy III-VIII). Szkoła wytypowała dziesięć 3 osobowych zespołów reprezentujących szkołę (składających się z 1 osoby z klasy III-IV, 1 osoby z klasy V-VI i 1 osoby z klas VII-VIII -tworzących jeden zespół). Zadaniem uczestników było wykonywanie określonych zadań manualnych u teoretycznych związanych z tematyką ochrony powietrza i klimatu, gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki odpadami, w szczególności selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Uczestnicy rajdu wyposażeni byli w rowery i kaski ochronne. Jury złożone było z przedstawicieli Organizatora, który na bieżąco dokonywał oceny wykonania poszczególnych zadań i naliczał za nie punkty, według określonej skali. Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali nagrody. Nagrodami były zestawy gadżetów gminnych i nagrody niespodzianki.

Osiągnięty efekt ekologiczny:
Ekologiczny rajd rowerowy – gry, zabawy, konkursy z nagrodami – wydarzenie mające w założeniu ukazać ideę gospodarki o obiegu zamkniętym, konieczności ochrony powietrza i zapobiegania negatywnym skutkom zmian klimatu. Czas trwania – 4h.

Przeprowadzony rajd miał za główny cel uświadomienie społeczeństwa w zakresie konieczności ochrony powietrza, zagrożeń zdrowotnych wynikających ze złego jego stanu, idei gospodarki o obiegu zamkniętym, prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami, w szczególności selektywnej zbiórki odpadów. Wpływ segregacji odpadów i recyklingu na zapobieganie negatywnym skutkom zmian klimatu. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego – uświadomienie, iż to w jaki sposób żyje człowiek ma ogromny wpływ na otaczającą nas przyrodę.

Na materiałach promocyjnych umieszczono nazwę zadania, źródło finansowania oraz logotypy WFOŚiGW zgodnie z zasadami znakowania, herb Gminy Debrzno.

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z założonym harmonogramem.

Informacja o kampanii zamieszczona została na stronie internetowej Gminy Debrzno: http://debrzno.pl/eko-rajd/http://debrzno.pl/rajd-mikolajkowy-fotorelacja/

Koszt kwalifikowany przedsięwzięcia wyniósł ogółem 4 000,00 zł. Dotacja z WFOŚiGW w Gdańsku wyniosła 3 000,00 zł, a kwota 1 000,00 zł została przekazana ze środków Gminy Debrzno.

 

Skip to content