Dla Mieszkańców

NA SKRÓTY

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Debrzno –edycja 2013

W oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2 – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz regulamin konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest

z terenu województwa pomorskiego„w dniu 13.07.2013 r. została zawarta umowa dotacji nr WFOŚ/D/III-48.S/149/2013/AZBEST-2013 pomiędzy Gminą Debrzno, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
.

Dofinansowanie dotyczyło realizacji przedsięwzięcia polegającego
na „Usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Debrzno –edycja 2013”.

W ramach zadania zdjęto, przetransportowano i unieszkodliwiono azbestowo – cementowe poszycia dachowe (eternit) z 19 budynków z terenu gminy Debrzno o powierzchni 5719 m2 i wadze 48,50 Mg oraz odebrano,  przetransportowano i unieszkodliwiono płyty azbestowo – cementowe z 2 posesji na łączną ilość 2,335 Mg.

Koszt przedsięwzięcia wyniósł ogółem 41 466,70 zł. Dotacja WFOŚiGW
w Gdańsku
wynosiła 39 500,00 zł, w tym ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW 19 750,00 zł oraz 19 750,00 zł ze środków własnych WFOŚiGWw Gdańsku.

Kwota 1966,70 zł została przekazana ze środków Miasta i Gminy Debrzno.

Skip to content