Dla Mieszkańców

NA SKRÓTY

Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Działanie 03.02. – Edukacja ogólna, Poddziałanie 03.02.01 – Jakość edukacji ogólnej –

Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie

Tytuł projektu:  Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie

Okres realizacji projektu: 01.07.2016 r. – 31.10.2018 r.

Całkowita wartość projektu: 2 631 290,17 zł

Kwota dofinansowania UE: 2 499 725,66 zł ( 95% kosztów kwalifikowanych )

Wkład własny (niefinansowy): 131 564,51 zł

Projekt jest realizowany we wszystkich szkołach podstawowych oraz w  gimnazjum w Gminie Debrzno
i obejmuje wsparciem łącznie 768 uczniów i uczennic oraz  83 nauczycieli z tych szkół:

 • Szkoła Podstawowa w Debrznie- 411 uczniów i uczennic,
 • Szkoła Podstawowa w Myśligoszczy – 62 uczniów i uczennic
 • Szkoła Podstawowa w Uniechowie – 54 uczniów i uczennic
 • Szkoła Podstawowa w Starym Gronowie – 79 uczniów
 • Gimnazjum w Debrznie – 162 uczniów i uczennic

Głównym celem projektu jest poprawa jakości edukacji ogólnej poprzez:

 • wsparcie uczniów w zakresie poprawy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w ramach wprowadzenia dodatkowych zajęć pozalekcyjnych,
 • zwiększenie szans rozwojowych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów gimnazjum – poradnictwo w punkcie konsultacyjnym oraz dodatkowe zajęcia warsztatowe,
 • organizację wyjazdów edukacyjnych, wizyt studyjnych oraz warsztatów stacjonarnych prowadzonych metodą eksperymentu,
 • wyposażenie szkół w pracownie przedmiotowe, nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne,
 • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach oraz studiach podyplomowych.

Planowane efekty: Wzrost wśród uczniów poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy przekładających się na poprawę wyników egzaminów zewnętrznych, wzmocnienie potencjału rozwojowego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, nabycie nowych umiejętności i podwyższenie kwalifikacji wśród nauczycieli, współpraca z ośrodkami naukowymi i przedsiębiorcami.
Szkoły zostaną doposażone w sprzęt TIK w postaci zestawów interaktywnych, utworzenie pracowni matematyczno-przyrodniczych oraz pracowni do nauki języka angielskiego.
Realizacja zaplanowanych w projekcie działań odpowiada na zdiagnozowane potrzeby oraz przyczyni się bezpośrednio do podniesienia jakości kształcenia ogólnego w szkołach.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Skip to content