Dla Mieszkańców

NA SKRÓTY

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Debrzno –edycja 2014

W oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2 – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz regulamin konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest
z terenu województwa pomorskiego„w dniu 05.08.2014 r. została zawarta umowa dotacji nr WFOŚ/D/III-48.S/211/2014/AZBEST-2014 pomiędzy Gminą Debrzno, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Dofinansowanie dotyczyło realizacji przedsięwzięcia polegającego
na „Usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Debrzno –edycja 2014”.

W ramach zadania zdjęto, przetransportowano i unieszkodliwiono azbestowo – cementowe poszycia dachowe (eternit) z 13 budynków z terenu gminy Debrzno o  wadze 54,4 Mg oraz odebrano,  przetransportowano i unieszkodliwiono płyty azbestowo – cementowe z 14 posesji na łączną ilość 43,31 Mg.

Koszt przedsięwzięcia wyniósł ogółem 46969,31 zł. Dotacja WFOŚiGW
w Gdańsku
wynosiła 45550,00 zł, w tym ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW 22775,00 zł oraz 22775,00 zł ze środków własnych WFOŚiGW
w Gdańsku.

Kwota 1419,31 zł została przekazana ze środków Miasta i Gminy

Skip to content