Dla Mieszkańców

NA SKRÓTY

ZMIANA TERMINU REALIZACJI PROJEKTU „WRACAMY DO PRACY”

_______________________________________________________________________

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU REALIZACJI PROJEKTU PARTNERSKIEGO PN. „WRACAMY DO PRACY”

Data obowiązywania:  01.09.2018 r. – 31.08.2021 r.

Treść: Na podstawie art. 33 ust. 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014, poz. 1146, z późn. zm.) Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”, występujące w projekcie nr RPPM.05.03.00-22-0041/18 pt. „Wracamy do pracy” w charakterze Partnera, informuje o zmianie terminu realizacji projektu z 01.09.2018 r. – 31.08.2020 r. na termin realizacji projektu od 01.09.2018 r. – 31.08.2021 r.

Projekt, w którym Partnerem Wiodącym jest Miasto i Gmina Debrzno/Żłobek Gminny
w Debrznie, z siedzibą przy ulicy Ogrodowej 20A, 77-310 Debrzno, jest realizowany
w ramach Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działanie 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Skip to content