Dla Mieszkańców

NA SKRÓTY

Założenia projektowe

Projekt zakłada likwidację Barszczu Sosnowskiego, który został sprowadzony do gminy jako materiał paszowy w latach 70 i 80 ubiegłego wieku. Od ponad 20 lat roślina rozsiewa się w niekontrolowany sposób zarówno na terenie miasta Debrzno jak i na terenie wiejskim. Występowanie połaci Barszczu Sosnowskiego stwarza ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt. Barszcz rozsiewa się w różnych miejscach, także tych bardzo uczęszczanych: przy drogach publicznych, prywatnych posesjach, ścieżkach rekreacyjnych, a także polanach leśnych. Roślina ta stanowi również zagrożenie dla rodzimej flory, ponieważ tworząc zwarte łany eliminuje inne gatunki roślin. Teren występowania Barszczu został bardzo dobrze rozpoznany, dokonano kompleksowej inwentaryzacji występowania Barszczu Sosnowskiego. Występowanie tego gatunku  stwierdzono na powierzchni ponad 64 ha. Na dzień dzisiejszy przeprowadzono inwentaryzacje stanowisk Barszczu, sporządzono kosztorys zadania, a także wydano broszurę mającą na celu uświadomienie lokalnej społeczności zagrożenia jakie powoduje ta inwazyjna roślina. Metody zwalczania barszczu oraz kosztorys zostały opracowane na podstawie „Wytycznych dotyczących zwalczania barszczu Sosnowskiego i barszczu Montegazziego na terenie Polski” opracowanych przez Fundację „Palący Problem- – Heracleum” na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Po dokonanej analizie terenu, na którym występuje Barszcz Sosnowskiego dokonano wyboru następującej metody zwalczania: Oprysk ręczny (opryskiwacz plecakowy) i koszenie ręczne wraz z podcinaniem korzenia  (kosa ręczna i spalinowa).
Do oprysków zamierzamy stosować herbicydy, które w wyniku badań okazały się najbardziej skuteczne w zwalczaniu barszczu, a mianowicie :  mieszanka herbicydowa Chikara + Roundap .
Prace mające na celu likwidację Barszczu rozpoczną się w czerwcu.

Harmonogram zabiegów:

 

Metoda

Oprysk ręczny

Wykaszanie ręczne
Rok
2016 VI(druga połowa – I oprysk)

VIII (II oprysk)

VI- (I koszenie)

VII/VIII-(II koszenie)

Lokalizacja i zasięg projektu
Projekt będzie realizowany w powiecie człuchowskim na terenie miasta i gminy Debrzno na następujących działkach:

264,400,397,396/2,405/6,– obręb Uniechów, 760/39 – obręb Grzymisław; 383/1, 188/27,188/33,188/31,188/24,183/2,803,845/2,605,656,840/2- obręb Debrzno; 233,284 – obręb Stare Gronowo; 647 – obręb Strzeczona; 432 obręb Myśligoszcz.

Status ochronny obszarów/gatunków, których dotyczy projekt:
Barszcz, który zamierzamy likwidować rozrasta się w bliskim sąsiedztwie terenów chronionych tj. NATURA 2000 (Dolina Rzeki Debrzynki), Rezerwat Miłachowo i stanowi realne zagrożenie dla cennych gatunków roślin objętych ochroną.

Cele realizacji projektu:
-złagodzenie skutków problemu związanego z występowaniem Barszczu Sosnowskiego na terenie Miasta i Gminy Debrzno
-poprawa bezpieczeństwa ludzi i zwierząt
-zwiększenie świadomości i wiedzy społeczeństwa lokalnego na temat zagrożeń wynikających ze strony inwazyjnych gatunków roślin

Zagrożenie ze strony  Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Debrzno jest bardzo duże.
W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji tej inwazyjnej rośliny, okazało się, że występuje ona na prawie 64 ha i rozsiewa się od ok. 25 lat  w niekontrolowany sposób w szczególności na terenie Debrzna oraz sołectw: Strzeczona, Grzymisław, Uniechów. Występowanie Barszczu stwarza realne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Niewłaściwe, nieumiejętne próby usuwania barszczu przez mieszkańców często kończą się urazami ciała, licznymi poparzeniami w wyniku niezastosowania się do przepisów bezpieczeństwa.
Oczekiwanym rezultatem projektu będzie usunięcie Barszczu Sosnowskiego z powierzchni 4,3317 ha (działki należące do Gminy) z terenów najbardziej uczęszczanych przez mieszkańców. Ograniczenie oraz powstrzymanie ekspansji Barszczu przyczyni się do poprawy stanu środowiska przyrodniczego, w tym stanu populacji gatunków roślin i zwierząt, którym Barszcz zagraża w szczególności cennej przyrodniczo roślinności znajdującej się w obszarach chronionych.

Metody realizacji:
Planuje się naprzemienne stosowanie oprysków chemicznych oraz wykaszanie. Wykoszone rośliny zostaną zabezpieczone tak, aby nie stanowiły zagrożenia  oraz aby uniemożliwić ich dalsze rozsiewanie się.
Wskaźniki (wymierne rezultaty i produkty projektu):
Wskaźnikiem będzie powierzchnia usuniętego barszczu – 4,3 ha.
Niemierzalne efekty ekologiczne projektu:
Niemierzalnym efektem projektu będzie poprawa bezpieczeństwa zarówno ludzi jak i zwierząt przebywających na terenie gminy Debrzno, a także zwiększenie wiedzy i świadomości społeczności lokalnej w obszarze zagrożeń wynikających ze strony inwazyjnych gatunków obcego pochodzenia oraz zaangażowanie społeczeństwa w walkę z nimi.
Informujemy, iż Miasto i Gmina Debrzno, na podstawie umowy dotacji nr WFOŚ/D/III-48.S/86/2016 z dnia 01.07.2016 roku, realizuje zadanie dofinansowywane  ze środków WFOŚiGW w Gdańsku  pn. „Likwidacja Barszczu Sosnowskiego na terenie Miasta i Gminy Debrzno”. Koszt kwalifikowany zadania wynosi 36.000,00 zł. Wysokość dotacji wynosi 30.000,00  zł, co stanowi  83,33% kosztu kwalifikowanego całkowitego działania.

Sprawozdanie z realizacji projektu: sprawozdanie-z-realizacji-projektu-barszcz-sosonowskiego

 

Skip to content