Strona główna / Przebudowa i budowa drogi gminnej nr 233032G w m. Debrzno na odcinku ul. Trębacka i  ul. Wspólna

Przebudowa i budowa drogi gminnej nr 233032G w m. Debrzno na odcinku ul. Trębacka i  ul. Wspólna

Przebudowa i budowa drogi gminnej nr 233032G w m. Debrzno
na odcinku ul. Trębacka i  ul. Wspólna

 

 

Zadanie dotyczy przebudowy drogi gminnej nr 233032G na odcinku ul. Trębackiej oraz budowy na odcinku ul. Wspólnej. Zadanie wpływa na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa pieszych głównie poprzez oddzielenie ruchu pieszego od samochodowego. Na dzień dzisiejszy ruch pieszy i kołowy odbywa się po drodze wykonanej z nawierzchni gruntowej  będącej w zły stanie technicznym. Budowa oraz przebudowa drogi gminnej nr 233032G na dwóch odcinkach objętych wnioskiem wpłynie znacząco na podniesienie standardu technicznego dróg powiatowych i gminnych. Obecna nawierzchnia jest to częściowa nawierzchnia gruntowa  ulepszona o szerokości 4m z poboczem porośniętym trawą, a częściowo nawierzchnia z kostki kamiennej i utwardzonej nawierzchni żwirowej. Nawierzchnia kamienna posiada liczne ubytki oraz zaniżenia, co wymaga przeprowadzenia niezbędnych napraw. Istniejący stan nawierzchni znacząco obniża bezpieczeństwo oraz komfort jazdy. Droga jest w złym stanie technicznym z licznymi nierównościami i wybojami, o nieregularnych spadkach , brak jest chodnika i zjazdów na posesję. Projektowane nowe nawierzchnie są w części z kostki brukowej betonowej oraz w części z betonu asfaltowego, oświetlenie drogowe oraz kanalizacja deszczowa   podniosą standard drogi i dostosują się standardem do ww. zlokalizowanych w pobliżu pozostałych dróg. Łączna długość inwestycji to 0,34 km.

 

Dofinansowanie: 304 857,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 609 715,51 zł

 

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego.

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu