Strona główna / EKO-rajd na rzecz czystego powietrza -kampania edukacyjna Gminy Debrzno

EKO-rajd na rzecz czystego powietrza -kampania edukacyjna Gminy Debrzno

Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia – osiągnięty efekt ekologiczny zadania pn. „EKO-rajd na rzecz czystego powietrza – kampania edukacyjna Gminy Debrzno”.

W oparciu o postanowienia umowy dotacji nr WFOŚ/D/III/-48.S/1317/2019 zawartej w dniu 27.06.2019 pomiędzy Gminą Debrzno, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Regulaminu konkursu na zadania z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa pomorskiego (edycja 2019), zrealizowano zadanie pn.: „EKO-rajd na rzecz czystego powietrza -kampania edukacyjna Gminy Debrzno”.

Zasięgiem oddziaływania kampanii edukacyjnej byli wszyscy mieszkańcy Gminy Debrzno. Adresatem zadania byli wszyscy uczniowie placówek oświatowych. Partnerami w realizacji zadania były wszystkie placówki oświatowe działające na obszarze gminy. Placówki oświatowe wzięły udział w koordynacji przebiegu kampanii, umożliwiały realizację prelekcji poprzez wskazanie miejsca realizacji zadania, oddelegowania na każdą z nich dzieci i uczniów w poszczególnych grupach.

W dniu 6 grudnia 2019 r. w Szkole Podstawowej w Debrznie został przeprowadzony EKO-rajd na rzecz czystego powietrza. Uczestnikami rajdu byli uczniowie, uczęszczający do Szkoły Podstawowej w Debrznie (klasy III-VIII). Szkoła wytypowała dziesięć 3 osobowych zespołów reprezentujących szkołę (składających się z 1 osoby z klasy III-IV, 1 osoby z klasy V-VI i 1 osoby z klas VII-VIII -tworzących jeden zespół). Zadaniem uczestników było wykonywanie określonych zadań manualnych u teoretycznych związanych z tematyką ochrony powietrza i klimatu, gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki odpadami, w szczególności selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Uczestnicy rajdu wyposażeni byli w rowery i kaski ochronne. Jury złożone było z przedstawicieli Organizatora, który na bieżąco dokonywał oceny wykonania poszczególnych zadań i naliczał za nie punkty, według określonej skali. Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali nagrody. Nagrodami były zestawy gadżetów gminnych i nagrody niespodzianki.

Osiągnięty efekt ekologiczny:
Ekologiczny rajd rowerowy – gry, zabawy, konkursy z nagrodami – wydarzenie mające w założeniu ukazać ideę gospodarki o obiegu zamkniętym, konieczności ochrony powietrza i zapobiegania negatywnym skutkom zmian klimatu. Czas trwania – 4h.

Przeprowadzony rajd miał za główny cel uświadomienie społeczeństwa w zakresie konieczności ochrony powietrza, zagrożeń zdrowotnych wynikających ze złego jego stanu, idei gospodarki o obiegu zamkniętym, prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami, w szczególności selektywnej zbiórki odpadów. Wpływ segregacji odpadów i recyklingu na zapobieganie negatywnym skutkom zmian klimatu. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego – uświadomienie, iż to w jaki sposób żyje człowiek ma ogromny wpływ na otaczającą nas przyrodę.

Na materiałach promocyjnych umieszczono nazwę zadania, źródło finansowania oraz logotypy WFOŚiGW zgodnie z zasadami znakowania, herb Gminy Debrzno.

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z założonym harmonogramem.

Informacja o kampanii zamieszczona została na stronie internetowej Gminy Debrzno: http://debrzno.pl/eko-rajd/http://debrzno.pl/rajd-mikolajkowy-fotorelacja/

Koszt kwalifikowany przedsięwzięcia wyniósł ogółem 4 000,00 zł. Dotacja z WFOŚiGW w Gdańsku wyniosła 3 000,00 zł, a kwota 1 000,00 zł została przekazana ze środków Gminy Debrzno.

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu