Strona główna / ZMIANA TERMINU REALIZACJI PROJEKTU „WRACAMY DO PRACY”

ZMIANA TERMINU REALIZACJI PROJEKTU „WRACAMY DO PRACY”

_______________________________________________________________________

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU REALIZACJI PROJEKTU PARTNERSKIEGO PN. „WRACAMY DO PRACY”

Data obowiązywania:  01.09.2018 r. – 31.08.2021 r.

Treść: Na podstawie art. 33 ust. 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014, poz. 1146, z późn. zm.) Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”, występujące w projekcie nr RPPM.05.03.00-22-0041/18 pt. „Wracamy do pracy” w charakterze Partnera, informuje o zmianie terminu realizacji projektu z 01.09.2018 r. – 31.08.2020 r. na termin realizacji projektu od 01.09.2018 r. – 31.08.2021 r.

Projekt, w którym Partnerem Wiodącym jest Miasto i Gmina Debrzno/Żłobek Gminny
w Debrznie, z siedzibą przy ulicy Ogrodowej 20A, 77-310 Debrzno, jest realizowany
w ramach Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działanie 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu