Strona główna / Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Debrzno –edycja 2012
http://wfos.gdansk.pl/
http://wfos.gdansk.pl/

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Debrzno –edycja 2012

W oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz regulamin konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego„ w dniu 24.01.2012 r. została zawarta umowa dotacji nr WFOŚ/D/III 48.S/235/2012/AZBEST- 2012 pomiędzy Gminą Debrzno, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Dofinansowanie dotyczyło realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Debrzno–edycja 2012”. W ramach zadania zdjęto, przetransportowano i unieszkodliwiono azbestowo –cementowe poszycia dachowe (eternit) z 3 budynków z terenu gminy Debrzno o powierzchni 1271,11 m2 i wadze 17,16 Mg. Koszt przedsięwzięcia wyniósł ogółem 29 652,80 zł. Dotacja WFOŚiGW w Gdańsku wynosiła 20 756 zł, w tym ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW 10378,00 zł oraz 10378,00 zł ze środków własnych WFOŚiGW w Gdańsku.

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu