Miasto

NA SKRÓTY

Jednostki organizacyjne gminy

Jednostki organizacyjne:

Urząd Miejski w Debrznie
ul. Traugutta 2
77-310 Debrzno
tel. 59 83 35 351
e-mail : urzad@debrzno.pl

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie
Dyrektor CKSiT – Ola Karowska
ul. Wojska Polskiego 2
77-310 Debrzno
tel. 59 83 35 165
e-mail : ckst-debrzno@wp.pl
www.cksit.debrzno.pl

Biblioteka 59 83 35 132
Turystyka 504 752 742

Przedmiotem działania  Centrum Kultury, Sportu i  Turystyki w Debrznie jest:
– edukacja i upowszechnianie kultury,
– prowadzenie działalności bibliotecznej,
– prowadzenie działalności   w zakresie sportu,
– turystyki i rekreacji.

 

Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie
Dyrektor – Nina Pachura
Cierznie 64
77-310 Debrzno
tel. +48 668 328 243
e-mail: biuro@ipc.debrzno.pl
www.perlowainwestycja.pl

 
Głównym przedmiotem działania IPC jest podniesienie konkurencyjności gospodarki powiatu człuchowskiego poprzez wsparcie powstawania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Działalność IPC obejmuje w szczególności:
– wspieranie i stymulowanie przedsiębiorczości innowacyjnej;
– działalność edukacyjno-szkoleniową;
-działalność promocyjną;
-udostępnianie bazy lokalowej;
-współpraca z partnerami lokalnymi, regionalnymi i międzynarodowymi w zakresie rozwoju przedsięwzięć innowacyjnych.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej
Dyrektor – Paweł Władyczak
ul. Ogrodowa 27
77-310 Debrzno
tel./fax 59 83 35 439, 59 83 35 632
ops_debrzno@wp.pl
http://www.ops-debrzno.pl/

OPS prowadzi wielokierunkową działalność mającą na celu zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, w miarę możliwości doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia , integracji ze środowiskiem oraz umożliwienia osobom i rodziną przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych , których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Dyrektor ZGKiM – Paweł Garbacki
ul. Wojska Polskiego 12
77-310 Debrzno
tel./fax: 59 83 35 245; 59 83 35 375
zgkim.debrzno@wp.pl

 

Zadaniem zakładu jest prowadzenie działalności: eksploatacyjnej, remontowej, inwestycyjnej i usługowej w zakresie:
* Gospodarka komunalna:
– 
utrzymanie czystości oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych;
– prowadzenie wysypiska i utylizacja odpadów,
– zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłownictwo,
– prowadzenie cmentarzy komunalnych i usługi pogrzebowe,
*Gospodarka mieszkaniowa:
– eksploatacja, konserwacja i bieżące remonty budynków mieszkalnych, świetlic wiejskich i innych lokali niemieszkalnych,
– ciepłownictwa eksploatowanych budynków.

 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Dyrektor –  Maciej Gibowski
ul. Traugutta 2
77-310 Debrzno
tel. 59 83 35 351, fax 59 83 35 366
zwik-debrzno@wp.pl

Przedmiotem działalności Zakładu jest:
– zbiorowe zaopatrzenie w wodę,
– zbiorowy odbiór ścieków,
– bieżąca eksploatacja, naprawa i konserwacja urządzeń wodno–kanalizacyjnych, w tym stacji, hydroforni i oczyszczalni,
– rozbudowa sieci wodociągowo–kanalizacyjnej,
– świadczenie usług instalatorstwa wodno–kanalizacyjnego,
– świadczenie usług beczkowozem ciśnieniowo-asenizacyjnym

 

 

Szkoły, przedszkole, żłobek

Przedszkole Miejskie im. Jana Brzechwy
Dyrektor – Liliana Gąsiorowska

ul.Ogrodowa 20
77-310 Debrzno
tel. 598335217
e-mail : liliana.g@op.pl
http://przedszkole-debrzno.przedszkolowo.pl/

 


Szkoła Podstawowa w Starym Gronowie
Dyrektor – Marek Kutzmann

Stare Gronowo 1
77-310 Debrzno
tel. 598337025
e-mail : staregronowo@gmail.com
http://staregronowo.edupage.org

Szkoła Podstawowa w Myśligoszczy
Dyrektor – Paulina Gwiździel

Myśligoszcz 42
77-310 Debrzno
tel. 598322882
e-mail : sp_mysl@wp.pl

 


Szkoła Podstawowa w Uniechowie
Dyrektor – Jan Ogorzałek

Uniechów 16
77-310 Debrzno
tel. 598321850
e-mail : szkolauniechow@wp.pl

 


Szkoła Podstawowa w Debrznie
Dyrektor – Dorota Matuszewska

ul. Królewska 8
77-310 Debrzno
tel. 598335333
e-mail : gimdeb@onet.pl

 

Żłobek Gminny w Debrznie
Dyrektor – Justyna Porbes
ul. Ogrodowa  20A
77-310 Debrzno
tel. 505 559 443
http://zlobek-debrzno.pl/

Skip to content