Herb

Godło herbowe Debrzna, albo Frydlądu Pruskiego, jak nazywane było miasto w czasach staropolskich, znane jest z pieczęci miejskich i innych źródeł.

Najstarsza pieczęć miejska Debrzna powstała XIV wieku, zaś znamy ją z dokumentów z lat 1405-1503. W zakratowanym polu pieczęci dzik stojący. Pieczęć ta znajduje się obecnie w Archiwum Państwowym w Toruniu.

Rysunek 1: Odrys najstarszej znanej pieczęci Debrzna, M. Gumowski 1939

Herb miasta wymieniają przedwojenne niemieckie oraz powojenne polskie herbarze i inne publikacje poruszające tematykę heraldyki miejskiej. Poniżej kilka przykładów. O. Hupp wykonał prawdopodobnie pierwszą barwną rekonstrukcję herbu Debrzna dając czarnego dzika stojącego na zielonej murawie.

Rysunek 2: Herb Debrzna według O. Huppa

Herb Debrzna znają i przytaczają powojenne polskie herbarze i inne publikacje poświęcone miastom. Pojawia się on w herbarzach M. Gumowskiego oraz Plewako i Wanaga a także w Leksykonie Miast Polskich oraz w Miastach Polskich w Tysiącleciu.

Niedokładna kopia cyfrowa herbu w opracowaniu Plewako i Wanaga.

Rysunek 3. Herb Debrzna w opracowaniu Plewako i Wanaga.

Istotna kwestia to krata w polu herbu. Według Gumowskiego, obecność tej kraty jest pomyłką heraldyczną, wynikającą z błędnej interpretacji takiej kraty w polach najstarszych pieczęci miejskich. Krata ta była jedynie geometrycznym damaskinażem, wypełniającym puste pole pieczęci. Jednakże wszystkie przedstawienia herbu Debrzna zawierają tę kratę, interpretowaną jako sieć myśliwska.

 

Herb używany współcześnie:

                       
Rysunek 4. Herb Debrzna.

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu