Czas wolny

NA SKRÓTY

Jeziora i rzeki

Jezioro Kaczy Staw

Kaczy Staw położony jest ok. 750 metrów na południowy-wschód od Buszkowa, tuż przy drodze asfaltowej prowadzącej z Buszkowa do Prusinowa. Otoczenie jeziora stanowi las mieszany. Teren płaski. Brzegi porasta gęsta roślinność wysoka, czyniąc je trudno dostępnymi. Roślinność wodna uboga. Brzegi z rzadka porastają turzyce, na wodzie nieliczne rośliny z rodzaju rdestnica. Dojście bezpośrednio do jeziora najdogodniejsze od strony wschodniej. Na północnym brzegu znajduje się jeden pomost wędkarski. Do Kaczego Stawu uchodzą rowy melioracyjne, jeden od południa, drugi od północy. Dno jeziora pokryte miąższą warstwą substancji pochodzenia organicznego. Barwa wody o zabarwieniu brunatnym świadczy o posuniętej dystrofii jeziora. Jezioro przyduchowe.

Ichtiofauna
Skład: szczupak, okoń, płoć, lin, karp, karaś pospolity i srebrzysty.

Gospodarka rybacko-wędkarska
Użytkownik rybacki: woda stojąca, własność Skarbu Państwa, użytkownikiem rybackim jest Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku. Z ramienia użytkownika opiekę nad łowiskiem sprawuje Koło PZW ,,Sandacz” w Debrznie.
Typ gospodarki: gospodarka wędkarska, jezioro jest systematycznie zarybiane, głównie karasiem pospolitym, rzadziej innymi gatunkami.
Typ rybacki: jezioro karasiowe.

Jezioro Gardzkie

Jezioro Gardzkie położone jest w malowniczej niecce pośród lasów iglastych, nieco ponad 2,5 km na północny-zachód od wsi Cierznie i prawie 3 km na południe od wsi Krzemieniewo. Brzegi strome, natomiast wschodni brzeg jest łagodniejszy i tam zlokalizowana jest zwyczajowa plaża. Dojazd do jeziora drogami gruntowymi od Cierzni, Skowarnek lub od drogi asfaltowej Buszkowo-Czarne. Jezioro dostępne z brzegu praktycznie na całej długości. Pomosty nie- liczne. Roślinność wodna słabo rozwinięta. Brzegi porastają nieliczne tataraki, turzyce i oczeret jeziorny. Licznie występuje tu rogatek sztywny. Dno jeziora twarde, piaszczyste. Barwa wody jasnoniebieska. Przeźroczystość bardzo dobra. Jezioro oligotroficzne. Zjawisko przyduchy nie występuje.

Ichtiofauna
Skład: szczupak, okoń, węgorz, płoć, wzdręga, leszcz, karaś pospolity, karaś srebrzysty, lin.

Gospodarka rybacko-wędkarska
Użytkownik rybacki: woda stojąca, własność Skarbu Państwa, użytkownikiem rybackim jest Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku. Z ramienia użytkownika opiekę nad łowiskiem sprawuje Koło PZW „Sandacz” w Debrznie.
Typ gospodarki: gospodarka wędkarska, jezioro jest systematycznie zarybiane, głównie szczupakiem i linem.
Typ rybacki: jezioro sielawowe, choć skład gatunkowy oraz głębokość wskazuje na jezioro leszczowe.

Jezioro Małe (Małe Skowarnki)

Jezioro znajduje się w samej wsi Skowarnki w gminie Debrzno. Jego bezpośrednie otoczenie stanowi zabudowa wiejska, pola uprawne, nieużytki i liściasty drzewostan okolicznego parku. Do północnej części jeziora dopływa nie- wielki ciek zasilający. Od wschodniej strony, jezioro posiada sztuczne połączenie z Jeziorem Wielkim. Z uwagi na różnice poziomów wód w obu jeziorach, przepływ przegrodzony jest tamami dla zachowania właściwego poziomu wody w Jeziorze Małym. Dostęp do linii brzegowej jeziora jest tylko od strony wsi oraz z pomostu, od strony południowo-wschodniej. Roślinność obficie porasta brzeg jeziora. Dominuje trzcina pospolita, tatarak, pałka szerokolistna i turzyce. W części południowo-wschodniej występuje pojedyncze stanowisko grzybieni białych. Dno zbiornika jest miękkie i muliste. Barwa wody jasnobrązowa. Jezioro przyduchowe. Ostatnia przyducha wystąpiła w 1985 roku.

Ichtiofauna
Skład: płoć, leszcz, krąp, ukleja, lin, karp, karaś pospolity i srebrzysty, wzdręga, szczupak, okoń, węgorz, jazgarz.

Gospodarka rybacko-wędkarska
Użytkownik rybacki: woda stojąca, własność prywatna.
Typ gospodarki: nie jest prowadzona, ale jezioro jest zarybiane.
Typ rybacki: jezioro linowo-szczupakowe.

Jezioro Wielkie

Jezioro Wielkie, znane bardziej jako Skowarnki Wielkie lub Duże położone jest na północ od wsi Skowarnki. Południowy brzeg jeziora graniczy z miejscowością. Otoczenie jeziora stanowią pola uprawne, las od północy oraz zabudowa wiejska od południa. Brzegi jeziora zadrzewione. Wody jeziora zasilane są niewielkimi ciekami, jeden z nich, największy, wpływa od północy. Od południa sztuczny wypływ z jeziora prowadzący do Jeziora Małego (szczegóły patrz Jez. Małe). Brzeg zachodni stromy, wschodni łagodniejszy. Jezioro dostępne do wędkowania z brzegu na całej długości. Są tu liczne stanowiska brzegowe. Roślinność jeziora niezbyt obfita. Brzegi jeziora porasta miejscami tatarak i pałka szerokolistna. Ścieżki po obu stronach jeziora pozwalają na dotarcie do jego wszystkich zakątków. Dojazd samochodem od strony wsi Skowarnki. Dno zbiornika w większości twarde i piaszczyste. Miejscami muliste. Barwa wody jasnozielona.

Ichtiofauna
Skład: szczupak, okoń, węgorz, płoć, leszcz, krąp, ukleja, lin, karp, karaś pospolity i srebrzysty, wzdręga.

Gospodarka rybacko-wędkarska
Użytkownik rybacki: woda płynąca, zarządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu ustanowiony został obwód rybacki jeziora Ostrów Duży na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Szczyra – Nr 1, poz. 357. Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Ostrów Duży (Czar- nowo) wraz z wodami cieku bez nazwy od jego źródeł do ujścia do rzeki Szczyra oraz wody dopływów tego jeziora albo tego cieku. Użytkownikiem rybackim jest Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku. Opiekę nad jeziorem sprawuje Koło PZW ,,Sandacz” w Debrznie.
Typ gospodarki: gospodarka wędkarska, jezioro jest systematycznie zarybiane węgorzem, szczupakiem i linem.
Typ rybacki: jezioro sandaczowe.

Jezioro Jeziorno (Uniechów)

To niewielkie, ale urokliwe jezioro, położone jest na północnym skraju wsi Uniechów w gm. Debrzno. Bezpośrednie otoczenie jeziora stanowią pola uprawne, łąki i wiejska zabudowa. Dojazd do jeziora od wsi Uniechów. Brzeg jeziora dostępny ze wszystkich stron dzięki istniejącej tu ścieżce. Wiele wygodnych stanowisk brzegowych i kilka pomostów. Na północnym brzegu funkcjonuje „dzika” plaża. Północny odcinek dobrze zacieniony. Roślinność wodna dobrze rozwinięta. Brzegi porasta głównie trzcina pospolita, tatarak i pałka szerokolistna. Jezioro zasilane jest ciekiem od strony północnej. Na południu z kolei znajduje się niewielki wypływ z jeziora. Dno zbiornika twarde i piaszczyste. Barwa wody jasnoniebieska. W przeszłości występowało tu zjawisko przy- duchy zimowej.

Ichtiofauna
Skład: lin, karaś pospolity, karaś srebrzysty, leszcz, karp, szczupak, okoń, płoć, jaź, krąp.

Gospodarka rybacko-wędkarska
Użytkownik rybacki: woda stojąca, własność Skarbu Państwa, użytkownikiem rybackim jest Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku. Opiekę nad łowiskiem sprawuje Koło PZW ,,Sandacz” w Debrznie.
Typ gospodarki: gospodarka wędkarska, jezioro jest systematycznie zarybiane, głównie linem i karpiem.
Typ rybacki: jezioro linowo-szczupakowe.

Jezioro Kwieckie

Trzecim z kolei jeziorem, przez które przepływa rzeka Debrzynka jest Jezioro Kwieckie, zwane częściej Dolnym. Zbiornik położony jest ok. 4,65 km na zachód od Debrzna, w układzie równoleżnikowym. Jest to najbardziej na południe wysunięte jezioro powiatu człuchowskiego. Jezioro leży w dolinie rzeki, a jego brzegi są strome i trudno dostępne. Dojazd do jeziora możliwy wyłącznie leśną drogą gruntową, od strony północnej. Generalnie polecamy jednoślady. Brzeg południowy jest równie niedostępny. Otoczenie jeziora stanowi las i trzcinowiska, a w dalszej perspektywie pola uprawne. Od wschodu do jeziora wpływa Debrzynka i opuszcza je na zachodnim krańcu. Kilka miejsc dostępnych na północnym brzegu. Na południowym znajdują się dwa pomosty wędkarskie. Cała linia brzegowa silnie porośnięta roślinnością. Występuje tam trzcina pospolita, a także tata- rak, pałka szerokolistna i grążel żółty. Dno zbiornika twarde i piaszczyste z fragmentami o większej miąższości. Barwa wody zielonkawa. Południowy brzeg jeziora leży na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony „Dolina Debrzynki”.

Ichtiofauna
Skład: szczupak, okoń, węgorz, lin, leszcz, płoć, krąp, wzdręga i karaś srebrzysty.

Gospodarka rybacko-wędkarska
Użytkownik rybacki: woda płynąca, zarządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu ustanowiony został obwód rybacki jeziora Żukowo na rzece Debrzynka – Nr 1, poz. 361. Obwód rybacki obejmuje wody jezior: Żukowo (Żuczek), Długie (Dolne) i Główna (Główno) wraz z wodami rzeki Debrzynka na odcinku od jej źródeł do linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu tej rzeki 200 m poniżej miejsca wypływu rzeki z jeziora Główna oraz wody dopływów tych jezior albo tego odcinka rzeki. Użytkownikiem rybackim jest Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku. Opiekę nad jeziorem sprawuje Koło PZW,,Sandacz” w Debrznie.
Typ gospodarki: gospodarka wędkarska, jezioro jest systematycznie zarybiane węgorzem, szczupakiem i linem.
Typ rybacki: jezioro sandaczowe

Jezioro Staw Miejski

Jezioro Staw Miejski, to drugie z kolei jezioro na biegu rzeki Debrzynka. Zbiornik leży w południowej części miasta Debrzno i stanowi atrakcyjne miejsce wypoczynku dla mieszkańców i turystów. Nad jeziorem od strony północnej znajduje się nieźle rozwinięta infrastruktura turystyczna m.in. plaża miejska, restauracja, plac zabaw, wypożyczalnia sprzętu turystycznego, domki letniskowe i przystań Koła PZW „Sandacz” w Debrznie. Południowy brzeg jeziora, w odróżnieniu od północnego jest bardzo stromy i silnie zalesiony. Tędy biegnie granica gminy, powiatu i województwa. Brzegi jeziora, a w szczególności wschodni i zachodni kraniec, są obficie porośnięte trzciną pospolitą. Ponadto licznie występuje tatarak, pałka szerokolistna i turzyce. Bezpośrednie otoczenie jeziora stanowi miejska i turystyczna zabudowa od północy oraz las, pola uprawne i trzcinowiska od południa i wschodu. Dojazd do jeziora prowadzi ulicą Jeziorną, wzdłuż brzegu od strony Debrzna. Dojazd do południowego brzegu możliwy jedynie jednośladem, ścieżką gruntową od Debrzna-Wsi. Linia brzegowa dostępna na całym północnym odcinku. Na południowym jest kilka miejsc dostępnych z brzegu. Ponadto, na Stawie Miejskim znajduje się około trzydziestu pomostów, w różnym stanie technicznym i różnej wielkości. Wody jeziora zasila Debrzynka, której wpływ do jeziora znajduje się we wschodnim jego krańcu, a wypływ w zachodnim. Układ jeziora równoleżnikowy. Dno jeziora twarde i piaszczyste, fragmentami muliste. Barwa wody zielonkawa, o dość znacznej przezroczystości

Ichtiofauna
Skład: szczupak, sandacz, okoń, węgorz, lin, karp, amur, płoć, leszcz, krąp, kiełb, ukleja, jaź i ciernik.

Gospodarka rybacko-wędkarska
Użytkownik rybacki: woda płynąca, zarządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu ustanowiony został obwód rybacki jeziora Debrzno na rzece Debrzynka – Nr 2, poz. 362. Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Debrzno (Miejski Staw) wraz z wodami rzeki Debrzynka na odcinku od osi podłużnej mostu na drodze powiatowej Debrzno – Stare Gronowo do osi podłużnej przepustu w miejscowości Debrzno na drodze wojewódzkiej Człuchów – Złotów oraz wody dopływów tego jeziora albo tego odcinka rzeki. Użytkownikiem rybackim jest Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku. Opiekę nad jeziorem sprawuje Koło PZW ,,Sandacz” w Debrznie. Typ gospodarki: gospodarka wędkarska, jezioro jest systematycznie zarybiane szczupakiem, sandaczem i linem.

Typ rybacki: jezioro sandaczowe.

Jezioro Żuczek

Żuczek, to bardzo atrakcyjne turystycznie i wędkarsko jezioro, leżące niespełna 2 km na wschód od Debrzna. To pierwsze w kolejności jezioro, przez które przepływa rzeka Debrzynka. Jezioro położone jest w układzie południkowym. Od północy wody jeziora zasila wspomniana już rzeka, a od południa je opuszcza. Ponadto jezioro zasilane jest okresowo mniejszymi ciekami. Położenie zbiornika w dolinie rzeki powoduje, że brzegi jeziora są strome, szczególnie od strony zachodniej. Na południowo-wschodnim brzegu znajduje się miejski ośrodek wypoczynkowy, z bogatą infrastrukturą turystyczną, parkingiem i kąpieliskiem. Brzegi jeziora w dużej części dostępne poprzez wiodące tam ścieżki, jednak połów ryb z brzegu możliwy jedynie z łodzi lub pomostów, których nad jeziorem znajduje się kilkadziesiąt, ale są one w różnym stanie technicznym. Dojazd do jeziora od drogi Debrzno-Myśligoszcz, drogą prowadzącą do ośrodka. Dno jeziora generalnie twarde i piaszczyste, jednak w części południowej o znacznej miąższości. Roślinność porasta linię brzegową na całej długości. To przede wszystkim trzcina pospolita, w towarzystwie tataraku i pałki szerokolistnej. Barwa wody jasnoniebieska. Przezroczystość duża.

Ichtiofauna
Skład: szczupak, okoń, sandacz, węgorz, płoć, leszcz, ukleja, krąp, lin, karp, karaś pospolity, jazgarz i kiełb, a także różanka.

Gospodarka rybacko-wędkarska
Użytkownik rybacki: woda płynąca, zarządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu ustanowiony został obwód rybacki jeziora Żukowo na rzece Debrzynka – Nr 1, poz. 361. Obwód rybacki obejmuje wody jezior: Żukowo (Żuczek), Długie (Dolne) i Główna (Główno) wraz z wodami rzeki Debrzynka na odcinku od jej źródeł do linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu tej rzeki 200 m poniżej miejsca wypływu rzeki z jeziora Główna oraz wody dopływów tych jezior albo tego odcinka rzeki. Użytkownikiem rybackim jest Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku. Opiekę nad jeziorem sprawuje Koło PZW ,,Sandacz” w Debrznie

Typ gospodarki: gospodarka wędkarska, jezioro jest systematycznie zarybiane węgorzem, szczupakiem, linem, okoniem i karasiem.
Typ rybacki: jezioro leszczowe.

Jezioro bez nazwy (Staw w Prusinowie)

Staw w Prusinowie z powierzchnią ok. 1,2 ha był jeziorem i wymieniany jest w Katalogu jezior Polski” Adama Choińskiego. Obecna powierzchnia lustra wody wynosi zaledwie 0,6 ha i tym samym zbiornik ten należy kwalifikować jako zanikowy. Powierzchnia ewidencyjna działki, na której jest położony wynosi 1,54 ha

Zbiorniki bez nazwy (Stawy w Pokrzywach)

Około 1,5 km na północny-zachód od wsi Unie- chów w gminie Debrzno, pomiędzy osadą Pokrzywy a Uniechów-Wybudowanie znajdują się zbiorniki wodne, powstałe w wyniku działania człowieka. Największy ze stawów ma ok. 4,4 ha powierzchni, 1520 metrów obwodu linii brzegowej ok. 670 metrów długości. W północnej i południowej części zbiornika znajdują się przewężenia. Wcześniej, przed powstaniem stawu, przewężeniami tymi przebiegały drogi gruntowe. Drugi ze stawów znajduje się ok. 250 metrów na zachód od większego sąsiada. Jego powierzchnia to ok. 0,95 z 490 metrową linią brzegową. Ponadto, w pobliżu znajduje się kilka mniejszych stawów. Zbiorniki te, powstały w okresie powojennym, w wyniku zabiegów melioracyjnych. Obecnie, stanowią własność miejscowej firmy rolnej. Zbiorniki są popularne wśród okolicznych wędkarzy. Występuje tam m.in. szczupak, płoć, karaś, lin i wzdręga. Poziom wody w stawach jest zmienny.

Zbiornik bez nazwy (Staw w Rozworach)

Staw położony jest ok. 650 metrów na zachód od wsi Rozwory w gm. Debrzno. Zbiornik położony jest w układzie południkowym, w zagłębieniu terenowym w otoczeniu pól uprawnych. Staw powstał w wyniku piętrzenia na niewielkim cieku w okresie powojennym. Powierzchnia zbiornika jest dość stabilna i wynosi ok. 3,77 ha. Długość zbiornika to ponad 470 metrów, a jego szerokość wynosi do 115 metrów. Ciek wypływający z południowego brzegu zbiornika posiada połączenie z kolejnym stawem, położonym ok. 420 metrów na południe od tego w Rozworach, przy drodze Prusinowo-Rozwory. Różnica poziomów pomiędzy oboma zbiornikami wynosi ponad 6 metrów. Zbiornik położony jest na gruntach Skarbu Państwa i jest dzierżawiony przez osobę fizyczną.

Zbiornik bez nazwy

Zbiornik ten powstał w 2019 roku, a wybudowany został w ramach projektu ,,Małej retencji nizinnej”. Położony jest ok. 3,7 km na południe od wsi Stare Gronowo w gm. Debrzno, w sąsiedztwie rzeki Łobżonka. Powierzchnia lustra wody wynosi ok. 1,35 ha, a jego głębokość to ok. 1,5 metra. Własność Skarbu Państwa, w zarządzie Lasów Państwowych.

Jezioro Staw Miejski Położone jest tuż obok miasta. Wzdłuż jego brzegu prowadzi asfaltowa droga, którą dojść można od samego centrum, aż do plaży. Teren wokół niej wyposażony został w miejsca na ogniska, plac zabaw dla dzieci, boisko do siatkówki plażowej oraz mini – siłownię na świeżym powietrzu. Nad brzegiem jeziora znajduje się restauracja „Angelika” oraz domki z miejscami noclegowymi. Można tutaj skosztować wielu specjałów m.in. kaszubskiej zupy z brukwi , która robiona jest według tradycyjnego przepisu. Został on wymieniony w publikacji, która prezentuje 35 przepisów tradycyjnych i regionalnych potraw charakterystycznych dla obszaru działania pomorskich lokalnych grup działania. Powstała ona w ramach projektu „Przeszłość dla przyszłości – Wielokulturowość kuchni Pomorza”, który utworzył tzw. szlak kulinarny Pomorza. Jezioro Żuczek Położone około 2 km od miasta. Znajduje się tutaj ośrodek rekreacyjno – wypoczynkowy, do którego dojść można z miasta chodnikiem prowadzącym wzdłuż drogi w kierunku Starego Gronowa. Jest to również ścieżka rowerowa. Na terenie ośrodka znajdują się miejsca biwakowe, pomieszczenia sanitarne i kuchenne, miejsca na ognisko wraz z altanami rekreacyjnymi. Ponadto ośrodek wyposażony został w plac zabaw dla dzieci, wielofunkcyjne boisko do gry w tenisa ziemnego, piłkę koszykową i siatkową, boisko do piłki plażowej oraz stoły do ping-ponga. Dolina Debrzynki

Obszar położony na granicy województwa wielkopolskiego i pomorskiego w granicach gmin Okonek i Debrzno. Do obszaru można dojechać autobusami PKS, komunikacją prywatną lub koleją linii Piła – Szczecinek do stacji Okonek, a następnie 7 km na wschód drogą lokalną do miejscowości Lędyczek, która leży przy ujściu Debrzynki do Gwdy. Walory turystyczne obszaru i jego okolic stanowi przede wszystkim bogactwo przyrodnicze. Znajdują się tu kompleksy jezior i lasów objęte ochroną w postaci utworzenia obszaru chronionego krajobrazu „Dolina rzeki Debrzynki” oraz silnie zarastającego rezerwatu Miłachowo (3,70 ha). Rozwinęła się w regionie turystyka piesza, rowerowa (m.in. szlak Greenway), wędkarstwo, kajakarstwo (szlaki kajakowe –od ujścia rzeki Białej w okolicach wsi Brzezie poprzez Sporysz do rzeki Gwdy, a następnie rzeką Gwdą, aż do Piły lub szlak wodny rzeką Szczyrą do Gwdy i dalej do Piły).

 
 

 

Skip to content