Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

 

Dnia 13 listopada 2023 roku w PSZOK Grzymisław zorganizowany  został w ramach przedsięwzięcia dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, odbiór odpadów rolniczych. Odpady przyjmowane były od rolników z Gminy Debrzno, którzy zgodnie z Regulaminem realizacji programu usuwania folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, złożyli wnioski do Urzędu Gminy i zadeklarowali chęć zdania odpadów rolniczych. Rolnicy zobowiązani byli dowieźć niniejsze odpady na koszt własny do wyznaczonego punktu odbioru, odpowiednio przygotowane i posegregowane  Odbioru dokonywała wyłoniona na drodze zapytania ofertowego firma Jopek-Recykling, specjalizująca się w tego typu działalności.

Ostatecznie z możliwości bezpłatnego zdania odpadów rolniczych skorzystało 40 rolników. Łączna masa odpadów poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu wyniosła 42,750 Mg.

 

Gmina Debrzno 14 czerwca 2023 roku podpisała umowę dotacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

Niniejsze zadanie przewiduje odbiór od przedsiębiorców (rolników) z terenu Gminy Debrzno folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag celem ich odzysku lub unieszkodliwienia. Dofinansowaniu podlegały będą wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego do odbioru odpadów (PSZOK Grzymisław) oraz ich odzysku lub unieszkodliwiania.

Etapy realizacji zadania:

  • Przyjęcie w drodze Uchwały Regulaminu realizacji programu usuwania folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag
  • Wyłonienie Wykonawcy – podmiotu odbierającego i zagospodarowującego odpady rolnicze
  • Informowanie rolników o zasadach segregacji odpadów, odpowiedniego ich przyjmowania oraz terminach odbiorów
  • Odbiór – w wyznaczonych terminach poszczególnych frakcji odpadów, kontrola jakości przywożonych odpadów, transport i ich zagospodarowanie przez Wykonawcę
  • Przedstawienie potwierdzeń ilościowych odebranych, zagospodarowanych (unieszkodliwionych, przekazanych do recyklingu) odpadów.

Planowany efekt ekologiczny: masa odpadów poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu – 59,65 Mg

Kwota dofinansowania z NFOŚiGW: 29 825,00 zł netto

Okres realizacji przedsięwzięcia: 01.07.2023 – 31.12.2023

Czas osiągnięcia efektu ekologicznego: do 30.06.2023

Przedsięwzięcie pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” sfinansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 2.6 Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, umowa nr 422/2023/Wn11/OZ-UP-go/D Z DN. 14.06.2023.

 

Skip to content