Strona główna / Gmina / STYPENDIUM

STYPENDIUM

 

ZGŁOŚ SIĘ PO STYPENDIUM! FUNDUSZ STYPENDIALNY

utworzony przez spółkę POLDANOR SA dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i policealnych oraz studentów szkół wyższych kształcących się w szkołach i kierunkach rolniczych, a także w innych kierunkach związanych z działalnością POLDANOR SA

Aby otrzymać stypendium należy spełnić wymagane warunki:

– być mieszkańcem gminy, na której POLDANOR SA prowadzi działalność

– uzyskać średnią ocen w ostatnim semestrze co najmniej 4,5 w przypadku szkół ponadgimnazjalnych i szkół policealnych

– uzyskać średnią ocen w ostatnim semestrze co najmniej 4,0 w przypadku szkół wyższych

– osiągane dochody na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekraczają połowy ,średniego wynagrodzenia krajowego (wszystkie, które składają się na budżet domowy, w tym zasiłki i renty)

– złożyć w terminie wszystkie wymagane dokumenty określone w „Regulaminie przyznawania stypendium naukowo-socjalnego przez Poldanor SA”

Wszelkie informacje dotyczące stypendium można znaleźć na stronie internetowej www.poldanor.com.pl w zakładce Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa w podstronie Stypendium naukowo-socjalne, w tymregulamin i inne dokumenty stypendialne.

Termin zgłaszania wniosków na najbliższy semestr upływa 6 października 2014 r.

Wniosek należy przesłać wyłącznie pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

POLDANOR SA, .

UL. DWORCOWA 25, 77-320 PRZECHLEWO

z dopiskiem „Stypendium”

Dodatkowych informacji na temat stypendium udziela:

Dział Zasobów Ludzkich pod numerem +48 59 833 43 61, wew. 353;hr@poldanor.com.pl

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu