Aktualności

Obwieszczenie Burmistrza Debrzna o podjęciu przez Radę Miejską w Okonku uchwały nr LXXX/494/2024 z dnia 26 lutego 2024 r.

Na podstawie art. 6c ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 724 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Okonku uchwały nr  LXXX/494/2024 z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego w obrębach ewidencyjnych Łomczewo, Anielin, Węgorzewo i Glinki Suche gmina Okonek tj. uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego, na podstawie którego ma być lokalizowana elektrownia wiatrowa.

W rozumieniu ww. ustawy Gmina Debrzno stanowi gminę pobliską dla planowanej inwestycji, o której mowa w art. 2 pkt 5 powołanej powyżej ustawy.

Z treścią powołanej powyżej uchwały można zapoznać się na stronie https://okonek.biuletyn.net/?bip=1&cid=1810.

Zgodnie z ogłoszeniem Burmistrza Okonka z dnia 28 lutego 2024 r. zainteresowani mogą składać wnioski do projektu w/w planu miejscowego w terminie do dnia 5 kwietnia  2024 r. Wnioski do projektu planu mogą być wnoszone w postaci papierowej (przesłane pocztą lub doręczone osobiście na adres: Urzędu Miejskiego w Okonku, ul. Niepodległości 53, 64-965 Okonek lub elektronicznej (za pomocą środków komunikacji elektronicznej tj. poczty elektronicznej na adres e-mail plany@okonek.pl  albo za pośrednictwem platformy ePUAP na następujący adres skrytki ePUAP /19pp8f7rat/skrytka, w tym z wykorzystaniem formularza dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii (https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/formularz-pisma-dotyczacego-aktu-planowania-przestrzennego) w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego.  Wniosek powinien zawierać: nazwisko i imię albo nazwę  oraz adres zamieszkania albo siedziby wnoszącego wniosek oraz adres jego poczty elektronicznej, o ile taką posiada, a także wskazywać, czy jest on właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem oraz może zawierać dodatkowe dane do kontaktu z wnoszącym wniosek takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Okonka.

Burmistrz Okonka poinformował również, że dnia 18 marca 2024 r. o godzinie 17.45  odbędzie się spotkanie otwarte w Świetlicy Wiejskiej w Węgorzewie, w formie spotkania bezpośredniego. Ponadto dnia 18 marca 2024 r. o godzinie 16.00 odbędzie się spotkanie otwarte w formie prowadzonej za pomocą środków porozumiewania się na odległość, umożliwiających zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawanie pytań i składanie uwag w formie zapisu tekstowego, Informację o łączu do spotkania online będzie można uzyskać najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień  spotkania otwartego w formie prowadzonej za pomocą środków porozumiewania się na odległość pod adresem: https://teams.live.com/meet/9467833928974?p=YdRQafpl6GtjKuJT.

https://bip.debrzno.pl/254.html

Zobacz więcej aktualności

„Piękna Wieś Pomorska 2024”

Ruszyła kolejna edycja konkursu pn. „Piękna Wieś Pomorska”! Jego głównym założeniem i celem jest ukazanie piękna polskich wsi, ich walorów krajobrazowych, a także ich wspólne

Nominacje w plebiscycie „Mistrzowie Agro”

Informujemy, iż ruszyło głosowanie w kolejnej już edycji akcji „MISTRZOWIE AGRO”, organizowanej przez „Dziennik Bałtycki”, „Głos Pomorza” oraz magazyn „Strefa Agro”. Przedstawiamy kandydatów z naszej

Skip to content