Strona główna / Burmistrz / Zmiana nazw ulic – konsultacje społeczne

Zmiana nazw ulic – konsultacje społeczne

Szanowni Państwo! W dniu 1 kwietnia 2016 r. przyjęta została ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego. Według nowych przepisów zmianie muszą ulec nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, które upamiętniają osoby, organizacje lub wydarzenia symbolizujące ustrój totalitarny.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno zarządza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic na terenie miasta Debrzno. Ich przedmiot stanowi zebranie propozycji nowych nazw dla Osiedla 35-lecia PRL oraz ulic: Buczka, Nowotki, Rapackiego i Zjednoczenia. Mieszkańców miasta zameldowanych na obszarze wymienionych ulic prosimy zatem o wzięcie udziału w konsultacjach. Zostaną one przeprowadzone w dniach od 15 maja do 31 maja 2017 r. Swoje propozycje mogą Państwo zgłaszać w formie pisemnej poprzez:

  1. wypełnienie i przedłożenie formularza konsultacyjnego w pokoju nr 12 w Urzędzie Miasta i Gminy w Debrznie, ul. Traugutta 2, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek – 8.00-16.30, wtorek, środa i czwartek – 7.00-15.00, piątek – 7.00-14.30;

  2. wypełnienie i przedłożenie formularza konsultacyjnego poprzez pocztę elektroniczną na adres: urzad@debrzno.pl;

  3. wypełnienie i przesłanie formularza konsultacyjnego na adres: Urząd Miasta i Gminy w Debrznie, ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno.

Informujemy, że istnieje również możliwość złożenia zbiorczej propozycji zmiany nazwy wraz z podpisami osób uprawnionych. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno oraz Referat Rozwoju Strategicznego. W załączniku znajdą Państwo tekst zarządzenia oraz formularz konsultacyjny do wypełnienia.

zarz67-2017-1

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu