ZAWIADOMIENIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie

Uprzejmie informuje swoich odbiorców, że na terenie miejscowości:

Debrzno, Bolesławowo, Smug, Gniewno, Stanisławka, Grzymisław,
Przypólsko, Barkowo II, Strzeczona,

w związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowych zbiornika wieżowego, w okresie

od 21.06.2016 r. do 01.07.2016 r.

będą występować przerwy w dostawie wody, spadki ciśnienia, pogorszy się jej jakość oraz dla bezpieczeństwa odbiorców zostanie zwiększony poziom dezynfekcji (chlorowania).
W tym okresie zaleca się spożywać wodę wyłącznie po przegotowaniu.

Prosimy również o racjonalne korzystanie z wody, aby uniknąć niepotrzebnych przerw w dostawach, należy ograniczyć jej zużycie zwłaszcza do podlewania ogródków i trawników

Przepraszamy odbiorców za zaistniałe utrudnienia
Dyrekcja ZWiK w Debrznie

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu