Strona główna / Gmina / Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych

Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych

Informujemy, że w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  można uzyskać wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych. Pomoc w ramach poddziałania zalesieniowego jest przyznawana do powierzchni nie większej niż 20 ha w całym okresie programowania.

Pomoc w ramach poddziałania udzielana jest w formie:
1. Wsparcia na zalesienie stanowiącego jednorazową, zryczałtowaną płatność z tytułu poniesionych kosztów wykonania zalesienia oraz ewentualnego jego ogrodzenia lub ewentualnego zabezpieczenia drzewek 3 palikami, w przeliczeniu na hektar gruntów, wypłacaną w pierwszym roku zalesienia.
2. Premii pielęgnacyjnej stanowiącej zryczałtowaną płatność z tytułu poniesionych kosztów na utrzymanie, pielęgnowanie i ewentualną ochronę przed zwierzyną poprzez stosowanie repelentów nowo wykonanego zalesienia, jak również terenów zalesionych w wyniku sukcesji naturalnej, w przeliczeniu na hektar gruntów, wypłacaną corocznie przez 5 lat.
3. Premii zalesieniowej stanowiącej zryczałtowaną płatność na pokrycie utraconych dochodów z działalności rolniczej, w przeliczeniu na hektar gruntów, wypłacaną corocznie przez 12 lat.

Wnioski należy składać do biur powiatowych Agencji, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

Kto może złożyć wniosek ?

1. Rolnicy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, z późn. zm.), jeżeli są spełnione warunki przyznania tego wsparcia.
2. Jednostki samorządu terytorialnego.
3. Jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

Na co można uzyskać wsparcie ?

Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych.
Pomoc w ramach poddziałania zalesieniowego jest przyznawana do powierzchni nie większej niż 20 ha w całym okresie programowania.

Termin składania wniosków: 1 czerwca – 2 sierpnia 2021 (wsparcie na zalesianie)

Więcej informacji: Ogłoszenie o naborze wniosków

Kontakt: https://www.arimr.gov.pl/o-arimr/kontakt.html