Strona główna / Burmistrz / WAŻNY KOMUNIKAT!

WAŻNY KOMUNIKAT!

W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, podjęto decyzję, że w okresie od dnia 16 marca do odwołania, dostęp do pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Debrznie będzie OGRANICZONY.

W związku z powyższym, informujemy, że wszelką korespondencję do Urzędu Miejskiego należy kierować jedynie pocztą tradycyjną, za pośrednictwem poczty e-mail, bądź poprzez system ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

Urząd Stanu Cywilnego w Debrznie będzie przyjmował interesantów jedynie w sytuacjach, kiedy kontakt osobisty jest nieodzowny, tj. rejestracja urodzeń i zgonów. W takich przypadkach zaleca się wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Wszelkie płatności i należności publicznoprawne należy regulować przelewem bankowym albo przekazem pocztowym na określony rachunek bankowy.

Urząd Miejski w Debrznie będzie funkcjonował normalnie, ale pracownicy Urzędu Miejskiego będą udzielać informacji na temat realizowanych usług publicznych tylko telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – informacje nie będą udzielane w kontakcie bezpośrednim.

Korespondencja zwrotna będzie każdorazowo przesyłana na podany adres korespondencyjny. Zawiesza się także przyjmowanie interesantów przez przez Burmistrza Debrzna.

Wszelkie istotne komunikaty dla ludności będą podawane na bieżąco za pośrednictwem strony www.debrzno.pl, oraz na gminnym fanpage i profilu w serwisie instagram.

Prosimy o zastosowanie się do powyższych wskazań. Klienci bez uzasadnionych powodów, nie będą mogli przebywać na terenie Urzędu Miejskiego w Debrznie.

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu