Strona główna / Kultura / Uwaga! Ptasia Grypa!

Uwaga! Ptasia Grypa!

W związku z wystąpieniem ptasiej grypy na terenie powiatu człuchowskiego, w tym w gminie Debrzno, zgodnie z rozporządzeniem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Człuchowie z dnia 24.12.2022 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków, za obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) uznaje się teren obejmujący w gminie Debrzno miejscowości: Buchowo, Grzymisław, Kamień, Strzeczona, Strzeczonka; za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków  uznaje się teren miejscowości w Gminie Debrzno: Boboszewo, Bolesławowo, Cierznie, Debrzno, Gniewno, Główna, Jakubowo, Jeleniec, Kostrzyca, Krzepiszyn, Miłachowo, Myśligoszcz, Myśligoszcz Wybudowanie, Nierybie, Pokrzywy, Prusinowo Wybudowanie, Pędziszewo, Przypólsko, Rozdoły, Rozwory, Skowarnki, Słupia, Służewo, Smug, Stanisławka, Strzeszyn, Uniechówek, Uniechów, Uniechów Wybudowanie.

Na obszarze zapowietrzonym nakazuje się:

1)    utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkmętych obiektach budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie

2) niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków z terenu gospodarstwa;
3)    niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
4)    stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób;
5)    posiadaczowi zwierząt prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z mego wychodzących, z wyłączeniem pomieszczeń mieszkańców gospodarstwa,

Na obszarze zapowietrzonym zakazuje się:
1)    wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
2)    wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
3)    organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub mne ptaki;
4)    przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
5)    transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych na obszarze zapowietrzonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

Na obszarze zagrożonym nakazuje się:
1)    niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków;
2)    niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
3)    stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób;

Na obszarze zagrożonym zakazuje się:
1)    wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków utrzymywanych w gospodarstwie, bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
2)    wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
3)    organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
4)    przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
5)    transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych a obszarze zagrożonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu