Strona główna / Edukacja / Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego – nabór wniosków

Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego – nabór wniosków

INFORMACJA
O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE
STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci
i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego

W celu wypełnienia Wniosku o przyznanie stypendium należy skorzystać z elektronicznego formularza wniosków w generatorze, który zostanie udostępniony na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Zgodnie z Regulaminem udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego
wnioskodawcą jest dyrektor szkoły lub jego zastępca

Stypendium może być przyznane uczniowi, który:
jest mieszkańcem województwa pomorskiego,
w roku szkolnym, na który składany jest Wniosek, będzie kontynuował naukę,
w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek:
1) w konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu międzynarodowym uzyskał tytuł finalisty lub laureata, lub
2) w konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu ponadwojewódzkim uzyskał tytuł finalisty lub laureata, lub
3) w konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu wojewódzkim uzyskał tytuł laureata oraz uzyskał średnią ocen:
* w przypadku ucznia i absolwenta szkoły podstawowej – co najmniej 5,5,
* w przypadku ucznia i absolwenta gimnazjum – co najmniej 5,3,
* w przypadku ucznia i absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej – co najmniej 5,0.

Załącznikami do Wniosku są:

1) Oświadczenie o miejscu zamieszkania ucznia,
2) Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń organizatorów konkursów, turniejów i olimpiad,
3) Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności – jeśli dotyczy,
4) Zaświadczenia potwierdzające współpracę ucznia z organizacjami pożytku publicznego w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który jest składany Wniosek, wystawione przez osobę upoważnioną do reprezentowania tej organizacji – jeśli dotyczy.
Kopie dokumentów załączonych do Wniosku potwierdza za zgodność z oryginałem Wnioskodawca (dyrektor szkoły albo jego zastępca).
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do 15 lipca (decyduje data stempla pocztowego w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 do godz. 15.45 albo za pośrednictwem poczty w kopercie opisanej:
„Wniosek o przyznanie stypendium w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego”.

Prosimy również o zapoznanie się z:
Regulaminem udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego (Uchwała nr 115/IX/15 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 maja 2015 r.),
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.)
Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 224, poz. 1346).

Informacji na temat Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego udzielają pracownicy Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:
Joanna Rydzewska-Pieczonka – tel. 58 3268425, e-mail: j.rydzewska@pomorskie.eu,
Szymon Skura – tel. 58 3268418, e-mail: s.skura@pomorskie.eu,
sekretariat Departamentu Edukacji i Sportu tel. 58 3268850, faks 58 3268854, e-mail des@pomorskie.eu,
w zakresie obsługi generatora wniosków:
Piotr Bojko – tel 58 3268417, e-mail p.bojko@pomorskie.eu.

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu