Strona główna / Slider / Rekrutacja uczestników do Klubu Wsparcia Dziennego

Rekrutacja uczestników do Klubu Wsparcia Dziennego

Do 31 grudnia 2022 r. trwa rekrutacja uczestników do Klubu Wsparcia Dziennego!

Celem projektu jest poprawa sytuacji życiowej 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i ich rodzin poprzez zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej oraz zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych w istniejącym Klubie Wsparcia Dziennego.

Adresatami wsparcia są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny, w tym przede wszystkim: seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi, które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu; mieszkańcy gminy miejsko-wiejskiej Debrzno oraz gminy wiejskiej Człuchów.

 

 

Dokumenty rekrutacyjne:

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy KWD II

Załącznik nr 2 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji

Załącznik nr 3 – Regulamin KWD II

 

Formularze złoszeniowe należy składać w Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno (ul. Ogrodowa 26).

 

Wartość projektu: 459 764,14 zł

Dofinansowanie413 787,73 zł.

Termin realizacji projektu: 01.11.2022 r. – 31.06.2023 r.

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu