Strona główna / Edukacja / OGŁOSZENIE o przyjmowaniu ofert na stanowisko sprzątaczki w Żłobku Gminnym w Debrznie (2 etaty)

OGŁOSZENIE o przyjmowaniu ofert na stanowisko sprzątaczki w Żłobku Gminnym w Debrznie (2 etaty)

OGŁOSZENIE
o przyjmowaniu ofert na stanowisko sprzątaczki w Żłobku Gminnym w Debrznie (2 etaty)

WYMAGANE KWALIFIKACJE:

-wykształcenie minimum podstawowe i umiejętność wykonywania zadań na stanowisku sprzątaczki;
-stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku sprzątaczki.

OCZEKIWANIA:

-sumienność i rzetelność w realizacji powierzonych zadań;
-umiejętność dobrej organizacji pracy;
-dyspozycyjność, odpowiedzialność;
-umiejętność pracy w grupie;
-schludność i higiena osobista.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

-wykonywanie czynności porządkowych w pomieszczeniach Żłobka w oparciu o przepisy sanitarno-epidemiologiczne;
-utrzymywanie w należytej czystości wszystkich pomieszczeń Żłobka,
-wietrzenie sprzątanych pomieszczeń;
-drobne reperacje bielizny i pościeli oraz zabawek dziecięcych;
-racjonalne wykorzystanie środków czystościowych oraz dezynfekcyjnych;
-dbałość o estetyczny wygląd pomieszczeń Żłobka;
-utrzymywanie w czystości oraz należytym porządku przed budynkiem Żłobka;
-kontrolowanie zabezpieczeń obiektu przed włamaniem, czuwanie nad prawidłowym
zabezpieczeniem okien, drzwi, wejść zewnętrznych do Żłobka;
-dbanie o prawidłowe wyposażenie pomieszczeń sanitarnych w niezbędne środki czystości;
-odbieranie i odnoszenie bielizny do prania;
-pranie, suszenie, prasowanie;
-drobne naprawy odzieży i bielizny;
-doraźna pomoc przy wydawaniu posiłków dzieciom;
-przestrzeganie warunków sanitarno – epidemiologicznych oraz przepisów bhp i p.poż.,
-przestrzeganie zasad współżycia społecznego;
-znajomość zasad i metod pracy, rzetelne wykonywanie obowiązków;
-dbałość o wyposażenie.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

-list motywacyjny;
-aktualne CV ze zdjęciem opatrzone podpisaną klauzulą o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”,
-kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i doświadczenie zawodowe (kserokopie dyplomów, kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
-kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych szkoleniach, kursach),
-podpisane oświadczenie o niekaralności;
-podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku sprzątaczki.

WYMIAR CZASU PRACY -pełny etat.

FORMA ZATRUDNIENIA – pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony z możliwością dalszego zatrudnienia na podstawie umowy o prace na czas nieokreślony.

MIEJSCE PRACY – Żłobek Gminny w Debrznie, ul. Ogrodowa 20A, 77-310 Debrzno

Zgłoszenia kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Debrzno, pokój nr 1, I piętro, ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno w terminie do dnia 9 czerwca 2015r. do godz. 15:00 z dopiskiem na kopercie „Oferta na stanowisko sprzątaczki w Żłobku Gminnym w Debrznie”

Oferty, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. O miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby te zostaną poinformowane telefonicznie. Odmowa udziału w rozmowie kwalifikacyjnej lub nieusprawiedliwiona nieobecność spowoduje pozostawienie oferty bez rozpoznania.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Debrzno oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu