Strona główna / Edukacja / OGŁOSZENIE o przyjmowaniu ofert na stanowisko pielęgniarki w Żłobku Gminnym w Debrznie (1 etat)

OGŁOSZENIE o przyjmowaniu ofert na stanowisko pielęgniarki w Żłobku Gminnym w Debrznie (1 etat)

OGŁOSZENIE

o przyjmowaniu ofert na stanowisko pielęgniarki
w Żłobku Gminnym w Debrznie (1 etat)

WYMAGANE KWALIFIKACJE:

posiada co najmniej wykształcenie średnie, medyczne oraz 2-letnie doświadczenie w pracy
z dziećmi lub wyższe, medyczne oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi.

-zgodnie z ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej zawód pielęgniarki i położnej może wykonywać osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu stwierdzone albo przyznane przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych.

Ponadto pielęgniarką w Żłobku może być tylko osoba, która:

-daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;

-nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona oraz ograniczona;

-wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

-nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;

-posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

-posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu pielęgniarki;

-wykazuje nienaganną postawę etyczną.

OCZEKIWANIA:

bardzo dobry kontakt z dziećmi;

-sumienność i rzetelność w realizacji powierzonych zadań;
-umiejętność dobrej organizacji pracy;

-dyspozycyjność, terminowość, dokładność, odpowiedzialność;

-umiejętność pracy w grupie.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych dzieci;

-rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych;

-sprawowanie opieki pielęgnacyjnej;

-realizacja zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji;

-samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych;

-prowadzenie edukacji zdrowotnej;

-ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo zdrowotne i opiekę wychowawczą dzieci;

-przestrzeganie obowiązku wydawania ciepłych posiłków;

-pomoc w przygotowaniu pomocy do zajęć i dekoracji pomieszczeń;

-przestrzeganie obowiązku troski i życzliwości oraz wyrozumiałości w traktowaniu dzieci;

-planowanie i realizacja edukacji zdrowotnej dzieci, pracowników Żłobka i rodziców;

-sprawowanie opieki nad wychowankami z problemami zdrowotnymi;

-monitorowanie szczepień ochronnych;

-udzielanie pomocy i opieki w nagłych zachorowaniach dzieci i pracowników Żłobka na terenie placówki przed przybyciem lekarza;

-sprawowanie kontroli nad warunkami higieniczno – sanitarnymi w środowisku żłobkowym;

-prowadzenie rejestru ewentualnych wypadków dzieci w Żłobku, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

-wykonywanie pomiaru ciężaru ciała i wysokości dzieci, odnotowywanie wyników na listach grupowych;

-realizowanie treści z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia,

opracowywanie rocznego planu pracy;

-dbałość o prawidłowe wyposażenie apteczki w placówce;

-przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów bhp i ppoż.;

-wykonywanie innych poleceń Dyrektora Żłobka wynikających z organizacji pracy.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

-list motywacyjny;

-aktualne CV ze zdjęciem opatrzone podpisaną klauzulą o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”,;

-kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i doświadczenie zawodowe (kserokopie dyplomów, kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu);

-kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych szkoleniach, kursach);

podpisane oświadczenie, że kandydat/ka nie jest i nie był/a skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne;

-podpisane oświadczenie, że kandydat/ka nie był/a i nie jest pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu/jej zawieszona ani ograniczona;

-podpisane oświadczenie, że kandydat/ka wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

-podpisanie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;

-podpisane oświadczenie, że kandydat/ka nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;

-podpisanie oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu pielęgniarki.

WYMIAR CZASU PRACY -pełny etat.

FORMA ZATRUDNIENIA – pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony
z możliwością dalszego zatrudnienia na podstawie umowy o prace na czas nieokreślony.

MIEJSCE PRACY – Żłobek Gminny w Debrznie, ul. Ogrodowa 20A, 77-310 Debrzno

Zgłoszenia kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Debrzno, pokój nr 1, I piętro, ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno w terminie do dnia 9 czerwca 2015r. do godz. 15:00 z dopiskiem na kopercie „Oferta na stanowisko pielęgniarki w Żłobku Gminnym w Debrznie”

Oferty, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. O miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby te zostaną poinformowane telefonicznie. Odmowa udziału w rozmowie kwalifikacyjnej lub nieusprawiedliwiona nieobecność spowoduje pozostawienie oferty bez rozpoznania.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Debrzno oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu