Strona główna / Edukacja / Oferta realizacji zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego

Burmistrz Debrzna informuje, że została złożona oferta w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego z zakresu „nauka, edukacja, oświata i wychowanie”.

Ofertę zamieszcza się na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskim w Debrznie oraz na stronie internetowej Gminy Debrzno.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3 może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Referatu Rozwoju pisemnie na adres: Urząd Miejski w Debrznie, ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno lub drogą elektroniczną: promocja@debrzno.pl w terminie do dnia 11 listopada 2020 r.

Oferta na realizację zadania publicznego