Strona główna / Burmistrz / Nabór wniosków o udzielenie dotacji na budowę studni wierconych i szczelnych zbiorników bezodpływowych

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na budowę studni wierconych i szczelnych zbiorników bezodpływowych

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza :

Z dniem 1 września 2016r. rozpocznie się II nabór wniosków o udzielenie dotacji na budowę studni wierconych dla osób fizycznych. Termin składania wniosków o dotację z budżetu gminy w 2016 roku do 30 września 2016r.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich składania. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymogi określone w Uchwale Nr 106.XXIV.2015 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016r. poz. 558 ).

Sposób złożenia wniosków :

Wnioski o udzielenie dotacji, wraz z wymaganymi załącznikami należy składać drogą pocztową, przesyłką kurierską lub osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Debrznie. Wnioski należy składać w dniach pracy urzędu, w godzinach urzędowania lub przesłać na adres :

Urząd Miasta i Gminy w Debrznie
ul. Traugutta 2
77-310 Debrzno

Składany wniosek o dofinansowanie musi spełniać następujące wymogi :

  • być złożony w postaci wypełnionego formularza wniosku określonego w załączniku do Uchwały Nr 106.XXIV.2015 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 30 grudnia 2015r.
  • zawierać załączniki wymagane i wskazane w wyżej wymienionej uchwale;

Wzory wniosków dostępne są :

  • na stronie internetowej www.debrzno.pl
  • w sekretariacie Urzędu ( I piętro – pokój nr 1 )

Informacje dodatkowe można uzyskać w pokoju nr 14 – Anna Ziarnek lub pod numerem telefonu : 59-83-35-351 wewn. 24

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu