Strona główna / Ogłoszenia / Nabór wniosków o granty dla KGW

Nabór wniosków o granty dla KGW

Informujemy, że ruszył nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa na realizację celów statutowych Kół Gospodyń Wiejskich (KGW). Tegoroczny budżet przeznaczony na wsparcie działalności statutowej KGW wynosi 70 milionów złotych. Nabór wniosków organizuje Agencja Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa.

Pomoc finansowa powinna być przeznaczona na realizację celów statutowych Koła Gospodyń Wiejskich, związanych w szczególności z:
1. Prowadzeniem działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich.
2. Prowadzeniem działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich.
3. Wsparciem rozwoju przedsiębiorczości kobiet.
4. Inicjowaniem i prowadzeniem działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi.
5. Upowszechnianiem i rozwijaniem form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych.
6. Reprezentowaniem interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej.
7. Rozwijaniem kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Kwoty pomocy finansowej wynoszą aktualnie:
– 5 tysięcy złotych dla Kół Gospodyń Wiejskich liczących do 30 członków,
– 6 tysięcy złotych dla Kół Gospodyń Wiejskich liczących od 31 do 75 członków,
– 7 tysięcy złotych dla Kół Gospodyń Wiejskich liczących ponad 75 członków.

Wnioski są przyjmowane w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1 kwietnia do 30 września lub wcześniejszego wyczerpania środków finansowych.

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu