Strona główna / Modernizacja Szkoły Podstawowej w Debrznie

Modernizacja Szkoły Podstawowej w Debrznie

Nazwa inwestycji: Modernizacja Szkoły Podstawowej w Debrznie

Całkowita wartość zadania: 542 511,00 zł

Wartość dofinansowania: 542 511,00 zł

W ramach inwestycji w Szkole Podstawowej w Debrznie wykonano remont, który polegał na adaptacji dwóch sal lekcyjnych na nową bibliotekę szkolną. Wydzielone zostały dwie sale biblioteczne oraz sala konferencyjna i magazyn. Remont objął także przebudowę instalacji elektrycznej, przebudowę instalacji c. o. polegającą na wymianie grzejników z żeliwnych żebrowych na płytowe, a także udostępniono tę część budynku dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się poprzez wykonanie zewnętrznego podjazdu oraz mechanicznego, przy schodowego podestu wewnątrz budynku. W ramach zadania zapewniono także zakup i dostawę mebli i zabudowy stolarskiej oraz wyposażenia bibliotecznego.

Zadanie dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu