Strona główna / Edukacja / Konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych

Konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2018 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Rodzaj zadania:

* wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym:
– szkolenie sportowe dzieci i młodzieży mające na celu kształtowanie ich uzdolnień i sprawności fizycznej;
– organizację zajęć sportowych i rekreacyjnych;
– zakup niezbędnego wyposażenia i strojów sportowych;
– organizowanie obozów sportowych dla dzieci i młodzieży;
– organizacja masowej imprezy wspierającej sport i kulturę fizyczną

* nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, w tym:
– udzielanie pomocy materialnej uczącej się młodzieży;
– wyrównywanie szans w dostępie do edukacji.

* wspieranie działalności w zakresie kultury i tradycji regionu, sztuki, i ochrony dóbr kultury, promocji gminy, w tym:
– różne formy popularyzacji kultury regionu, podtrzymywanie tradycji regionalnych oraz pielęgnowanie świadomości kulturowej, promocja gminy;
– organizacja imprez kierowanych do dzieci i dorosłych mieszkańców Gminy, wspieranie i promocja wartościowych przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych o charakterze regionalnym, takich jak: organizacja konkursów i przeglądów, promocja twórczości regionalnej Gminy Debrzno, ochrona dóbr kultury i tradycji

* pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:
– pomoc żywieniowa poprzez przechowywanie, ewidencjonowanie, oraz wydawanie żywności na rzecz najbardziej potrzebujących mieszkańców

Wysokość środków przeznaczonych przez Miasto i Gminę Debrzno w roku 2018 na realizację zadań:

  • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 45.000,00 zł
  • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie – 10.000,00 zł
  • wspieranie działalności w zakresie kultury i tradycji regionu, sztuki, i ochrony dóbr kultury, promocja gminy – 10.000,00 zł
  • z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – 5000,00 zł

Zasady przyznawania dotacji:

O udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych mogą ubiegać się podmioty określone w art. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na zasadach określonych w uchwale nr 74.LIX.2017 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 30 października 2017 roku wraz z późn. zmianami w sprawie rocznego programu współpracy na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zlecenie realizacji zadań nastąpi w trybie otwartego konkursu ofert.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybranym w niniejszym postępowaniu konkursowym.

Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym.

Oferty konkursowe w dwóch egzemplarzach należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do Zarządzenia w zamkniętej kopercie z oznaczeniem numeru zadania i adnotacją „Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2018 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego” do 25 kwietnia 2018 r. do godz. 10.00 w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Debrzno. Formularz oferty w wersji elektronicznej dostępny poniżej oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Debrzno – biuro nr 32.

Załączniki:
1.  Zarządzenie
2. Załączniki do zarządzenia
3. Wzór oferty
4. Wzór umowy
5. Wzór sprawozdania

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu