Strona główna / Miasto i Gmina / Konkurs na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie

Miejsce pracy:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie:
Wojska Polskiego 12, 77-310 Debrzno oraz poza siedzibą Zakładu

Wymiar czasu pracy:
Pełny etat

Zatrudnienie:
Umowa o pracę

Wynagrodzenie:
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r., w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( U. z 2021 r., poz. 1960) oraz Zarządzeniem Nr 148.450.2020 Burmistrza Debrzna z dnia 5 sierpnia 2020 roku w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Debrzno.

Zakres obowiązków:
– Kierowanie samorządowym zakładem budżetowym
– Reprezentowanie ZGKiM
– Tworzenie warunków do realizowania przez ZGKiM w Debrznie jego zadań statutowych
– Wykonywanie czynności pracodawcy w stosunku do pracowników
– Organizowanie, zarządzanie i nadzorowanie działalności ZGKiM
– Wykonywanie powierzonych czynności związanych z realizacją zadań gminnych
– Sprawowanie nadzoru i odpowiedzialności za majątek Zakładu
– Przestrzeganie procedur ustawy o zamówieniach publicznych
– Regulowanie w drodze aktów kierownictwa wewnętrznego
– Przygotowywanie projektów gminnych przepisów w sprawach organizacyjno-merytorycznych Zakładu
– Ustalanie planów rozwoju ZGKiM w Debrznie
– Współpraca z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Debrznie

Wymagania formalne:
– obywatelstwo polskie
– wykształcenie wyższe
– co najmniej 5-letni staż prac
– brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym
– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
– brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
– nieposzlakowana opinia
– znajomość przepisów prawa

Wymagania dodatkowe:
– preferowanie wykształcenie wyższe techniczne, zarządzanie lub ekonomia
– doświadczenie samorządowe
– znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów w zakresie zadań realizowanych przez zakłady komunalne
– kompetencje w zakresie organizacji i zarządzania, a także w relacjach z pracownikami i petentami
– dyspozycyjność, umiejętność organizacji pracy, samodzielność, kreatywność, odporność na stres, umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków
– znajomość języka obcego
– prawo jazdy kat. B

Termin i miejsce składania dokumentów:
– Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem:
Nabór na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie
w terminie do dnia 29.07.2022 roku do godziny 15:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Debrznie, pokój nr 12, ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno (lub przesłać na adresu Urzędu).

Wymagane dokumenty oraz szczegółowe informacje:

OGŁOSZENIE KONKURS

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu