Strona główna / Burmistrz / Klub Wsparcia Dziennego – usługi społeczne dla osób z powiatu człuchowskiego
Mature people enjoying jenga game in cafe

Klub Wsparcia Dziennego – usługi społeczne dla osób z powiatu człuchowskiego

Od 1 listopada 2020 roku Gmina Debrzno w roli Partnera realizuje wspólnie ze Stowarzyszeniem „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” projekt ukierunkowany na zwiększenie dostępu do usług społecznych w społeczności lokalnej,  pn.: „Klub Wsparcia Dziennego”.

Z ramienia Gminy Debrzno, bezpośrednią realizacją zadań przypisanych Partnerowi zajmować się będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie. Całość działań koordynuje Beneficjent projektu – Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”.

Celem projektu jest poprawa sytuacji życiowej  48 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i ich rodzin poprzez zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych  świadczonych w społeczności lokalnej  oraz wzrost wiedzy i umiejętności 24 opiekunów faktycznych. Adresatami wsparcia są osoby zamieszkujące powiat człuchowski, przy uwzględnieniu iż:

  • usługi społeczne skierowane są do mieszkańców gminy Debrzno, tj. osób  niesamodzielnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym seniorów, osób z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi, o niskich dochodach;
  • wsparcie edukacyjne skierowane jest  do opiekunów faktycznych, czyli osób opiekujących się osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z całego powiatu człuchowskiego.

Zakres rzeczowy projektu:

  1. Utworzenie Klubu Wsparcia Dziennego – prace remontowo – adaptacyjne pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”, ich wyposażenie i pełne dostosowanie do potrzeb funkcjonowania;
  2. Prowadzenie Klubu Wsparcia Dziennego  – świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych dobieranych indywidualnie do potrzeb uczestników projektu na podstawie diagnozy, w tym zajęcia z rehabilitantem/ fizjoterapeutą, pracownikiem OPS, kadrą medyczną (m.in.: pielęgniarka środowiskowa, podolog, dietetyk), terapeutyczne (m.in. psycholog – techniki relaksacji), zajęcia z prawnikiem, kulinarne, sportowe, towarzyskie, artystyczne, obsługa urządzeń cyfrowych, itp. ;
  3. Wsparcie opiekunów faktycznych – warsztaty wytchnieniowe, poradnictwo medyczne, prawne i psychologiczne.

Planowane efekty:

  • stworzenie Klubu Wsparcia Dziennego w siedzibie Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” z 16 miejscami świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej;
  • objęcie usługami społecznymi świadczonymi w społeczności lokalnej 72 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu człuchowskiego;
  • objęcie usługami asystenckimi i opiekuńczymi  świadczonymi w społeczności lokalnej 48 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy Debrzno;
  • zwiększenie aktywności społecznej, kulturalnej i fizycznej adresatów projektu;
  • zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie opieki nad osobami starszymi, przewlekle chorującymi, z niepełnosprawnościami – 24 osoby.

Wartość projektu: 1 453 720,80 zł

Dofinansowanie: 1 381 034,76 zł.

Projekt partnerski pn.:  „Klub Wsparcia Dziennego” dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 06.02.02. Rozwój Usług Społecznych  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu