Strona główna / Burmistrz / Klub Wsparcia Dziennego – usługi społeczne dla osób z powiatu człuchowskiego
Mature people enjoying jenga game in cafe

Klub Wsparcia Dziennego – usługi społeczne dla osób z powiatu człuchowskiego

Od 1 listopada 2020 roku Gmina Debrzno w roli Partnera realizuje wspólnie ze Stowarzyszeniem „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” projekt ukierunkowany na zwiększenie dostępu do usług społecznych w społeczności lokalnej,  pn.: „Klub Wsparcia Dziennego”.

Z ramienia Gminy Debrzno, bezpośrednią realizacją zadań przypisanych Partnerowi zajmować się będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie. Całość działań koordynuje Beneficjent projektu – Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”.

Celem projektu jest poprawa sytuacji życiowej  48 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i ich rodzin poprzez zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych  świadczonych w społeczności lokalnej  oraz wzrost wiedzy i umiejętności 24 opiekunów faktycznych. Adresatami wsparcia są osoby zamieszkujące powiat człuchowski, przy uwzględnieniu iż:

  • usługi społeczne skierowane są do mieszkańców gminy Debrzno, tj. osób  niesamodzielnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym seniorów, osób z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi, o niskich dochodach;
  • wsparcie edukacyjne skierowane jest  do opiekunów faktycznych, czyli osób opiekujących się osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z całego powiatu człuchowskiego.

Zakres rzeczowy projektu:

  1. Utworzenie Klubu Wsparcia Dziennego – prace remontowo – adaptacyjne pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”, ich wyposażenie i pełne dostosowanie do potrzeb funkcjonowania;
  2. Prowadzenie Klubu Wsparcia Dziennego  – świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych dobieranych indywidualnie do potrzeb uczestników projektu na podstawie diagnozy, w tym zajęcia z rehabilitantem/ fizjoterapeutą, pracownikiem OPS, kadrą medyczną (m.in.: pielęgniarka środowiskowa, podolog, dietetyk), terapeutyczne (m.in. psycholog – techniki relaksacji), zajęcia z prawnikiem, kulinarne, sportowe, towarzyskie, artystyczne, obsługa urządzeń cyfrowych, itp. ;
  3. Wsparcie opiekunów faktycznych – warsztaty wytchnieniowe, poradnictwo medyczne, prawne i psychologiczne.

Planowane efekty:

  • stworzenie Klubu Wsparcia Dziennego w siedzibie Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” z 16 miejscami świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej;
  • objęcie usługami społecznymi świadczonymi w społeczności lokalnej 72 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu człuchowskiego;
  • objęcie usługami asystenckimi i opiekuńczymi  świadczonymi w społeczności lokalnej 48 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy Debrzno;
  • zwiększenie aktywności społecznej, kulturalnej i fizycznej adresatów projektu;
  • zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie opieki nad osobami starszymi, przewlekle chorującymi, z niepełnosprawnościami – 24 osoby.

Wartość projektu: 1 453 720,80 zł

Dofinansowanie: 1 381 034,76 zł.

Projekt partnerski pn.:  „Klub Wsparcia Dziennego” dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 06.02.02. Rozwój Usług Społecznych  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.