Strona główna / Kierunki rozwoju

Kierunki rozwoju

Misją Miasta i Gminy Debrzno jest:
Zrównoważone gospodarowanie w celu zapewnienia komfortu życia
mieszkańców, tworzenie warunków prowadzenia i rozwoju biznesu,
kształtowanie ładu przestrzennego oraz inicjowanie zmian w sferze
społecznej i gospodarczej.

 

Zrównoważone kierunki rozwoju Miasta i Gminy Debrzno określają następujące cele strategiczne:

  1. Poprawa jakości życia oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

1.1    Kształtowanie oferty edukacyjnej i  zapewnienie dostępu do edukacji wysokiej jakości

1.2    Ochrona zdrowia  i bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców

1.3    Wyrównanie szans osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem    społecznym

1.4    Poprawa warunków bytowych osób niepełnosprawnych   Poprawa dostępności do obiektów ogólnodostępnych dla osób niepełnosprawnych  dopisać do  SWOT

1.5    Wspieranie aktywizacji osób starszych dopisać do  SWOT

1.6    Tworzenie warunków i wsparcie funkcjonowania organizacji społecznych

1.7    Wzmacnianie aktywności i świadomości obywatelskiej

  1. Zwiększenie konkurencyjności gospodarki lokalnej

2.1    Promocja i rozwój  Zielonego Parku Przemysłowego Cierznie i Specjalnej Strefy Ekonomicznej

2.2    Wsparcie osób powracających na rynek pracy dopisać do  SWOT

2.3    Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem mikro i małych przedsiębiorstw oraz osób rozpoczynających działalność

2.4    Promocja ekonomii społecznej w oparciu o lokalnych liderów i wsparcie instytucji otoczenia biznesu

2.5    Budowa wizerunku i promocja oferty inwestycyjnej

2.6    Rozwój rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego

2.7    Aktywizacja i podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców na lokalnym rynku pracy

kierunki rozwoju

  1. Rozwój rekreacji, sportu, kultury i turystyki w oparciu o zasoby lokalne

3.1   Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej w oparciu
o atrakcje lokalne

3.2    Upowszechnienie aktywnych form spędzania wolnego czasu

3.3    Tworzenia i promocja kompleksowej oferty turystycznej

3.4    Rozwój turystyki wiejskiej i agroturystyki

3.5    Kształtowanie atrakcyjnej oferty kulturowej  kulturalnej , sportowej i rekreacyjnej

3.6    Zabezpieczenie i ochrona zabytków architektury

4       Integracja i ład przestrzenny w Mieście i Gminie

4.1    Usprawnienie i rozwój komunikacji

4.2    Wydajna infrastruktura techniczna

4.3    Efektywne planowanie przestrzenne poprzez studium uwarunkowań i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

4.4    Atrakcyjna, estetyczna i funkcjonalna przestrzeń publiczna

4.5    Ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami środowiskowymi

4.6    Bezpieczeństwo energetyczne

4.7    Promocja i rozwój odnawialnych źródeł energii