Strona główna / Gospodarka / Gospodarka Odpadami Komunalnymi od 1 września 2020 roku

Gospodarka Odpadami Komunalnymi od 1 września 2020 roku

Rada Miejska w Debrznie na sesji w dniu 4 sierpnia 2020 roku uchwaliła pakiet uchwał, w zakresie zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, z uwagi na nowelizację przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

OBOWIĄZKOWA SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Od 1 września 2020 roku wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani będą do zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych
wyłącznie w sposób selektywny.

        Wszyscy mieszkańcy obowiązani będą oddawać odpady z podziałem na frakcje:

  • PAPIER (kolor niebieski),
  • METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (kolor żółty),
  • SZKŁO (kolor zielony),
  • BIO (kolor brązowy),
  • POPIÓŁ (kolor szary).

Worki opatrzone odpowiednim kolorem i opisem otrzymają Państwo od firmy zbierającej odpady oraz w Urzędzie Miejskim w Debrznie.

ZMIANA STAWKI

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

        Od dnia 1 września br. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniesie:

  • 26,00 zł miesięcznie od każdego zamieszkującego daną nieruchomość.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, stawka opłaty podwyższonej wyniesie 52,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Burmistrz w drodze decyzji określi wysokość opłaty podwyższonej dla danej nieruchomości za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązkowej segregacji.

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

Dotyczy nieruchomości, na których nikt nie zamieszkuje, a powstają odpady komunalne, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza (np. sklepy, placówki oświatowe, Rodzinne Ogrody Działkowe itp.).

Pojemność pojemnika/worka: stawka opłaty za pojemnik lub worek do odpadów komunalnych w wysokości:

 

podwyższona stawka opłaty za pojemnik lub worek, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości:
pojemnik o pojemności 110 l 5,82 zł 23,28 zł
pojemnik o pojemności 120 l 6,34 zł 25,36 zł
pojemnik o pojemności 240 l 12,69 zł 50,76 zł
pojemnik o pojemności 1100 l 58,20 zł 232,80 zł
pojemnik o pojemności 7000 l 370,36 zł 1.481,44 zł
pojemnik o pojemności 8000 l 423,27 zł 1.693,08 zł
worek o pojemności 120 l 18,19 zł 72,76 zł

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn pojemników lub worków z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności.

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej chcący przystąpić do gminnego systemu jest zobowiązany do złożenia pisemnej zgody: wzór do pobrania: oświadczenie oraz nowych deklaracji wzór do pobrania: deklaracja

W przypadku odstąpienia od gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości niezamieszkałej zawiera umowę na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej, uwzględniając wymogi określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Debrzno, przedłożyć umowę w Urzędzie Miejskim w Debrznie, ul. Traugutta 2,
77-310 Debrzno, pokój nr 8 i złożyć deklarację  „zerującą” dotychczasową opłatę.

Na podstawie art. 6 ust. 5a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Burmistrz Debrzna ma obowiązek kontrolowania posiadanych przedmiotowych umów
i dowodów uiszczenia opłat za odbiór odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie są objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

NIERUCHOMOŚĆ MIESZANA

W przypadku nieruchomości mieszanej (nieruchomości, które posiadają dwie części: przeznaczone na cele mieszkaniowe oraz przeznaczone na działalność gospodarczą). W takim przypadku właściciele takich nieruchomości zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Miejskiego w Debrznie – na część zamieszkałą oraz do zawarcia indywidualnej umowy na część niezamieszkałą
(w przypadku odejścia od gminnego systemu), na której jest prowadzona działalność gospodarcza.

Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego (części zamieszkałej objętej systemem gminnym) z odpadami komunalnymi z prowadzonej działalności gospodarczej!

DOMKI LETNISKOWE

Ustala się roczną, ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości:

  • 180,00 zł

Ustala się podwyższoną stawkę, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości:

  • 360,00 zł

ZWOLNIENIA W OPŁACIE

            Właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, na którym zamieszkują mieszkańcy, kompostujący bioodpady w kompostowniku przydomowym otrzymuje zwolnienie miesięczne w wysokości 2,00 zł od mieszkańca.

Informację dotyczącą kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów właściciel nieruchomości wykazuje w deklaracji.

W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie posiada kompostownika bądź nie kompostuje w nim bioodpadów lub uniemożliwia weryfikację upoważnionemu pracownikowi zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym, w drodze decyzji traci prawo do zwolnienia. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utarcie prawa do zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz wymagania dotyczące lokalizacji kompostowników uregulowane zostały w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Debrzno, wprowadzonym uchwałą
Rady Miejskiej w Debrznie nr 48.XXIX.2020 z dnia 4 sierpnia 2020 r.

TERMIN I CZĘSTOTLIWOŚĆ UISZCZENIA OPŁATY

         Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest uiszczana z dołu, do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

            Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, będzie uiszczana przez właścicieli nieruchomości jednorazowo z dołu, w terminie do 31 grudnia każdego roku.

            Opłatę należy uiszczać na indywidualny rachunek bankowy, bądź w przypadku mieszkańców gminy u inkasenta.

NOWY WZÓR DEKLARACJI

Od 1 września br. uległ zmianie wzór deklaracji. Nowy wzór deklaracji opłaty jest dostosowany do zmienionych przepisów ustawy.

Zmiany dotyczą m. in. brak możliwości wyboru metody gromadzenia odpadów tj.:

– wprowadzenie obowiązku segregacji odpadów,

– zmiana terminu do zgłoszenia zmian w deklaracji,

– wprowadzenie pola umożliwiającego uzyskanie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania  w nim bioodpadów.

Deklaracje składa się w terminie:

14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

            Nie można złożyć deklaracji zmniejszającej wysokości zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. W przypadku śmierci mieszkańca, właściciel nieruchomości składa nową deklarację zmniejszającą wysokość opłaty w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Deklarację należy złożyć:

1) w Urzędzie Miejskim w Debrznie-Sekretariat Burmistrza Debrzna, przy ulicy Traugutta 2, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu;

2) nadać poleconą przesyłką pocztową adresowaną na: Urząd Miejski w Debrznie,
ulica Traugutta 2, 77-310 Debrzno;

3) przesłać w formie elektronicznej do Urzędu Miejskiego w Debrznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej pod adresem www.epuap.gov.pl jako załącznik w pliku o formatach: PDF, DOC, ODT.

WAŻNE!

Do złożenia nowej deklaracji opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi zobowiązani są tylko właściciele nieruchomości, którzy dotychczas nie segregowali odpadów lub chcą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty poprzez zgłoszenie posiadania kompostownika.

            Zgodnie z treścią ww. ustawy każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o zmienionej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych zawartych w dotychczas złożonej deklaracji.

Załączniki:

https://naszesmieci.mos.gov.pl/jednolity-system-segregacji-odpadow