Strona główna / Gmina / Fabryka biznesu

Fabryka biznesu

EURONAUKA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej w partnerstwie z firmą Usługi Szkoleniowe Maciej Perzyński w Dolaszewie rozpoczęły realizację projektu pn. „Fabryka biznesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego ( Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa).

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa 48 mieszkańców powiatów człuchowskiego i bytowskiego województwa pomorskiego przez wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz wzrost liczby nowo powstałych mikroprzedsiębiorstw na ww. obszarach.

Oferta projektu obejmuje szeroki wachlarz wsparcia dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, m.in.:

  1. Szkolenie ABC przedsiębiorczości.
  2. Warsztaty oraz doradztwo z zakresu biznesplanu.
  3. Dotację inwestycyjną w wysokości 24 000 zł.
  4. Wsparcie pomostowe szkoleniowe i finansowe w wysokości 1850 zł miesięcznie wypłacanie w okresie do 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i biernych zawodowo, z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia, należących do grup:

  • osób długotrwale bezrobotnych,
  • osób o niskich kwalifikacjach,
  • kobiet,
  • osób z niepełnosprawnościami,

zamieszkujących powiaty bytowski lub człuchowski województwa pomorskiego.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej http://www.euronauka.eu

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu