Strona główna / Klaudia (strona 4)

Klaudia

Akademia Kompetencji Cyfrowych dla mieszkańców Gminy Debrzno

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Debrzno powyżej 25 roku życia na bezpłatne szkolenia w ramach projektu pn.”E-aktywni mieszkańcy Gminy Debrzno”. Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych  niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych objętych szkoleniem jednym z siedmiu modułów tematycznych, tj.: 1. „Rodzic w Internecie” 2. „Mój biznes w sieci” 3. „Moje finanse i transakcje w sieci” ...

Czytaj więcej

Dofinansowanie na specjalistyczne usługi doradcze dla MSP

SPEKTRUM to nazwa pomorskiego systemu świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla MSP. Firmy z województwa pomorskiego w ramach systemu będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości 50% na zakup specjalistycznych usług doradczych. System SPEKTRUM jest finansowany z funduszy unijnych wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.4.1. Całkowita wartość projektu ...

Czytaj więcej

Oferta realizacji zadania publicznego

Burmistrz Debrzna informuje, że została złożona oferta w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania i ochrony wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich. Ze złożonymi ofertą można zapoznać się poniżej: Oferta realizacji zadania ...

Czytaj więcej

Badania społeczne

Politechnika Koszalińska wspólnie z Koszalińską Izbą Przemysłowo-Handlową, Północną Izbą Gospodarczą i Fundacją Nauka dla Środowiska realizuje projekt „Inteligenty rozwój Pomorza Środkowego – innowacyjne podejście do kreowania przewagi konkurencyjnej regionu. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu „Dialog”. Celem projektu jest zaprojektowanie, wdrożenie, upowszechnienie innowacyjnego modelu ...

Czytaj więcej

Kultura w sieci – dofinansowanie dla CKSIT

Centrum Kultury otrzymało dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w Sieci. Projekt „Opowieści – to się w głowie nie mieści” będzie polegał na stworzeniu audiowizualnych, interaktywnych warsztatów aktywności twórczej dla dzieci – wykorzystując i promując dobra literaturę dziecięcą.

Czytaj więcej

Uchwały antysmogowe

Zarząd Województwa Pomorskiego zawiadamia, że zapewnia udział społeczeństwa w opracowaniu projektów uchwał Sejmiku Województwa Pomorskiego: w sprawie wprowadzenia na obszarze miast województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwały antysmogowej dla miast”) w sprawie wprowadzenia na obszarze ...

Czytaj więcej

Konsultacje społeczne – Program Ochrony Powietrza

Zarząd Województwa Pomorskiego zawiadamia o ponownym przystąpieniu do konsultacji społecznych projektów  Programów ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej i strefy pomorskiej, w których został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu. Projekty Programów ochrony powietrza dla stref w województwie pomorskim: projekt Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której ...

Czytaj więcej

Bitwa o wozy

Ministerstwo Spraw Wewnętrzych i Administracji organizuje akcję „Bitwa o wozy”. W jej ramach, gmina do 20 tys. mieszkańców, której frekwencja wyborcza będzie najwyższa w województwie, otrzyma środki na sfinansowanie w całości samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Szczegóły: https://www.gov.pl/web/mswia/wytyczne-dotyczace-zakupu-wozow-w-ramach-akcji-bitwa-o-wozy

Czytaj więcej