Strona główna / Gmina / Aktywne Sołectwo Pomorskiego – złóż wniosek do 31.01.2021 r.

Aktywne Sołectwo Pomorskiego – złóż wniosek do 31.01.2021 r.

To już czwarta edycja przedsięwzięcia Aktywne Sołectwo Pomorskie organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Zadania, które mogą otrzymać dofinansowanie, powinny służyć potrzebom mieszkańców wsi.

W ramach Aktywnego Sołectwa Pomorskiego gminy wiejskie i miejsko-wiejskie mogą otrzymać nawet 10 tys. zł. Środki można przeznaczyć np. na remont świetlicy wiejskiej, budowę boiska, siłowni pod chmurką lub miejsca integracji mieszkańców.

Gmina może aplikować o przyznanie rekomendacji do udzielenia pomocy finansowej maksymalnie dla
1 zadania ze swojego terenu, spośród złożonych przez sołectwa wniosków aplikacyjnych w 2021 roku.
Wśród pożądanych kryteriów, którymi powinny się cechować zgłaszane projekty, są nieodpłatny wkład
pracy własnej mieszkańców, integracja społeczności lokalnej i poprawa jakości życia mieszkańców oraz
bezpieczeństwo publiczne.

Komisja oceniająca wnioski będzie zwracała uwagę także na wpływ przedsięwzięcia na jakość środowiska, jego wymiar edukacyjny oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Zadania zgłaszane do rekomendacji muszą spełniać w szczególności następujące wymagania:
– zadanie musi być inwestycją, a jeśli dotyczy nieruchomości to musi być realizowane na gruncie
stanowiącym własność gminy;
– zadanie stanowi realizację potrzeb zgłaszanych przez społeczność lokalną (podjętą na zebraniu
wiejskim w trybie uchwały) – wartość dotacji, którą można otrzymać – do 10 tys. zł.
– oceniany jest także wnoszony wkład własny finansowy oraz wkład własny w postaci pracy
mieszkańców.

Nabór:

Zainteresowane sołectwa, które nie brały udziału w poprzednich edycjach programu Aktywne Sołectwo Pomorskie, mogą składać wypełnione wnioski aplikacyjne w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Debrznie, w nieprzekraczalnym terminie do 31.01.2021 r.

Następnie NAJLEPSZY WNIOSEK (TYLKO JEDEN), poprawnie wypełniony, który spełnia wszystkie wymagania określone załączniku do niniejszego artykułu („Zasady Aktywne Sołectwo Pomorskie 2021”), zostanie podpisany przez Burmistrza i Skarbnika oraz złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w terminie do 15 lutego 2021 r. W przypadku gdy oceniane wnioski uzyskają taką samą liczbę punktów, dodatkowym kryterium wyboru zadania będzie większa liczebność mieszkańców danej miejscowości, do której skierowana jest planowana inwestycja.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Debrznie, w pokoju nr 32/33.

UWAGA!
Wnioski poszczególnych sołectw oceniane będą przez pracowników Urzędu Miejskiego oraz Dyrektora CKSiT. Proszę dokładnie zapoznać się z zasadami programu.

Więcej informacji tutaj: