Strona główna / Ogłoszenia / Pomorskie dla Seniora

Pomorskie dla Seniora

Do 17 czerwca można zgłaszać kandydatów do wyróżnień marszałka województwa pomorskiego w konkursie „Pomorskie dla Seniora”. Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach:

  • Zwyczajny–Niezwyczajny Senior,
  • Pracodawca Przyjazny Seniorom
  • Przyjaciel Seniora.

Ostatnia z kategorii to okazja, by uhonorować osoby niosące bezinteresowną pomoc w czasie izolacji społecznej ostatnich miesięcy. dla osób, które wspierają seniorów z Pomorza.

Ze względu na epidemię koronawirusa termin składania propozycji kandydatur został przedłużony do 17 czerwca. To dobra okazja, by znaleźć wokół siebie społeczników pomagających osobom starszym w trudnym dla nich czasie. Nie zapominajmy jednocześnie o pozostałych kategoriach konkursu. Zgłaszajmy także pracodawców przyjaznych seniorom, aktywnych seniorów – oni sami nie prześlą swojej kandydatury – uważają, że aktywność i dobro które czynią są naturalne i każdy może tak robić.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu wymogiem formalnym zgłoszenia kandydatury w Konkursie jest nadesłanie w terminie do 17 czerwca 2020r. czytelnie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego zawierającego zgodę na udział w konkursie, dane kandydata, opis działalności, uzasadnienie kandydatury (maksymalnie 1 strona formatu A4).

Zgłoszenia można dokonać drogą pocztową lub przedkładając dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Pomorskie dla Seniora” w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.

Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są:

  1. a)jednostki samorządu terytorialnego, z terenu województwa pomorskiego;
  2. b)organizacje pozarządowe zrzeszające Seniorów, lub działające na rzecz Seniorów z województwa pomorskiego;
  3. c)osoba fizyczna – mieszkaniec województwa pomorskiego.

Informacja o konkursie:

https://rops.pomorskie.eu/-/uwaga-seniorzy-konkurs-o-nagrode-marszalka-wojewodztwa-pomorskiego-pomorskie-dla-seniora-

Regulamin Konkursu

Formularz-zgłoszeniowy

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu