Strona główna / Miasto i Gmina / Zamrożenie cen energii elektrycznej dla przedsiębiorstw

Zamrożenie cen energii elektrycznej dla przedsiębiorstw

 Poniżej znajdują się niezbędne informacje o nowelizacji ustawy o zamrożeniu cen energii elektrycznej dla mikro i małych przedsiębiorstw.

Sejm uchwalił kolejną nowelizację ustawy zamrażającej ceny energii elektrycznej. Nowelizacja zakłada, że mikro i małe firmy przez cały 2019 r. będą miały zamrożone ceny energii elektrycznej na poziomie z 30 czerwca 2018 r.

Najważniejsze założenia nowelizacji ustawy dla mikro i małych firm:

1) Za okres 01.01 – 30.06.2019 r. Sprzedawcy będą musieli wystawić dla Państwa korekty faktur z cenami, które obowiązywały u Państwa na dzień 30 czerwca 2018 r. (niezależnie kto był w tym okresie Sprzedawcą)

2) W kolejnym okresie 01.07 – 31.12.2019 r. aby ceny mogły się utrzymać na poziomie pierwszego półrocza, należy złożyć oświadczenie o spełnianiu kryteriów pomocy do sprzedawcy, w terminie 28 dni od wejścia w życie ustawy.

UWAGA:

Do 13 sierpnia został wydłużony  termin składania oświadczeń ws. zamrożenia cen prądu.

Brak złożenia wniosku skutkować będzie stosowaniem cen z umów, które zostały podpisane na 2019r. – dotyczy to tylko okresu 01.07 – 31.12.2019 r.

Ustawa o zamrożeniu cen może stanowić zagrożenie dla kontynuacji działalności mniejszych Sprzedawców oraz ryzyko zakończenia działalności w obrębie sprzedaży energii elektrycznej z powodu pogarszających się wyników finansowych i braku płynności finansowej.

W przypadku dalszych pytań, prosimy o kontakt z konsultantami Energy Solution Sp. z o.o. telefonicznie pod numerem: 22 298 64 46 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: eurocash@energysolution.pl

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu