Strona główna / Gmina / Wypas owiec i kóz w Rezerwacie Przyrody Miłachowo

Wypas owiec i kóz w Rezerwacie Przyrody Miłachowo

W rezerwacie przyrody Miłachowo rozpoczął się wypas owiec i kóz. Zadanie to jest kolejnym etapem realizacji projektu pn.: „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza” realizowanego przy współpracy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Miastem i Gminą Debrzno.

Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie muraw z roślinnością ciepłolubną na północnej granicy ich zasięgu. Po utworzeniu rezerwatu w roku 1976 stopniowo zaniechano działań służących utrzymaniu muraw – wypasu zwierząt. Przez lata doprowadziło to do ekspansji drzew i krzewów, głównie tarniny, oraz zarastania i zacieniania powierzchni muraw. Skutkiem tego jest znaczne zubożenie flory rezerwatu o gatunki związane z ciepłolubnymi murawami. Również użyźnienie rezerwatu poprzez jego porastanie biomasą, a także dopływ biogenów z pól uprawnych doprowadziło do ustąpienia gatunków i zbiorowisk murawowych.

W celu przywrócenia roślinności murawowej od roku 2012 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku rozpoczęła intensywne zabiegi odtwarzania muraw. Z powierzchni rezerwatu usuwano systematycznie drzewa i krzewy, w szczególności tarniny stopniowo obejmując zabiegami cały rezerwat. Mamy nadzieję, że rozpoczęty wypas będzie stopniowo przynosił efekty.

Zwierzęta przebywają w rezerwacie od 21 czerwca do 7 września 2018 r. Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia rezerwatu i przekonania się na własne oczy, w jaki sposób „pracują” owce i kozy.

 

 

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu