Strona główna / Burmistrz / W Miłachowie znów się dzieje….

W Miłachowie znów się dzieje….

W rezerwacie „Miłachowo” rozpoczęły się zabiegi ochronne polegające na wycince tarniny i jej odrośli. Są to prace wykonywane na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku w ramach ochrony czynnej rezerwatu. Podobne zabiegi przeprowadzane były w latach ubiegłych. Mają one na celu przygotowanie terenu do kolejnych etapów ochrony roślinności kserotermicznej występującej w rezerwacie.

W latach 2017-2020 na tym terenie planowana jest realizacja projektu pn.: „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza” realizowanego przy współpracy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Miastem i Gminą Debrzno.

Docelowe założenia projektu to wypas owiec i kóz w rezerwacie. Zwierzęta te przy ekstensywnym wypasie zgryzają rośliny o miękkich liściach, pozostawiając gatunki kserotermiczne, czyli te o liściach szorstkich i twardych (najcenniejsze gatunki murawowe). Przy czym nie dopuszczają do rozwoju drzew i krzewów zjadając ich młode gałązki i liście. Ponadto, w czasie przemieszczania się zwierzęta niszczą zwarty miejscami wojłok utworzony przez martwe rośliny, który uniemożliwia kiełkowanie nasion oraz zruszają i odsłaniają powierzchnię ziemi. Ułatwia to dostęp światła do podłoża i umożliwia rozwój siewek światłożądnych roślin murawowych. Wypasu nie zastąpi koszenie, gdyż nie przynosi tych wszystkich korzyści, a jednocześnie ułatwia rozwój roślin, które nie są preferowane na murawach.

Tegoroczne prace będą polegały na ręcznym usunięciu nalotów tarniny oraz roślinności zielnej, a także wyniesienie wyciętej biomasy poza rezerwat.

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu