Strona główna / Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

Gmina Debrzno w roku 2020 pozyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na przeprowadzenie Przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

 

Udzielona pomoc stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie zgodnie z zasadami pomocy publicznej określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.: Dz. Urz. UE L I 51 z dnia z 22.02.2019, str. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352, 24.12.2013, str. 1).

 

Kluczowym celem Przedsięwzięcia był rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.

 

Przedsięwzięcie obejmowało:

–  odbiór odpadów z folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag od rolników, którzy złożyli wnioski w sprawie ilości folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani byli dostarczyć odpady do miejsca wskazanego przez gminę;

– załadunek, transport i przekazanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia przez Wykonawcę wybranego w ramach zapytania cenowego.

Odpady były przyjmowane w dniach: 5, 6, 9, 10 listopada 2020 r. na  punkcie PSZOK w Grzymisławiu przez upoważnioną osobę.

 

Osiągnięty efekt ekologiczny:

Od rolników z terenu Gminy Debrzno zostały odebrane poszczególne rodzaje odpadów:

* Folia rolnicza czarna: 203 kg, biała: 1052 kg

* Siatka do owijania balotów: 560 kg

* Sznurek do owijania balotów: 370 kg

* Opakowania po nawozach: 5119 kg

* Opakowania typu Big Bag: 9756 kg

łącznie 17060 kg, tj. 17,06 Mg

Zebrane odpady zostały przekazane do recyklingu.

 

Projekt został dofinansowany w formie dotacji w kwocie 8.530,00 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie

Wkład własny Gminy Debrzno to: 6.570,04 zł

Łączny koszt: 15.100,04 zł.

 

http://www.nfosigw.gov.pl/

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu