Strona główna / Gmina / Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Burmistrz Debrzna, w związku z ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Programem „Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, informuje, że Gmina Debrzno planuje przystąpić do powyższego Programu i planuje realizować bezpłatne odbiory od rolników odpadów z działalności rolniczej z terenu Gminy Debrzno.

Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest podać dokładną ilość (w Mg) odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. W przypadku rozbieżności w ilości odpadów podanych we wniosku, a ilością wskazaną w protokole odbioru lub karcie przekazania odpadów, nadwyżkę kosztów pomiędzy wnioskowaną ilością odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia lub odzysku, a rzeczywistą ilością odpadów ponosi posiadacz odpadów (wnioskodawca).

Odpady będą zbierane w 2023 roku. Wnioskodawca zobowiązany będzie dostarczyć odpady do wskazanego punktu na terenie Gminy Debrzno w wyznaczony dzień i godzinę na własny koszt. Odpady przyjmowane będą bezpłatnie. O dokładnym harmonogramie odbioru odpadów rolnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.

Wnioskodawcy zobowiązani będą do wysegregowania odpadów na poszczególne frakcje oraz wstępnego oczyszczenia z resztek organicznych, ziemi i pozbawienia z innej zawartości. Odpady muszą być zapakowane w worki Big Bag lub spakowane i powiązane. Sznurek i siatki do owijania balotów muszą być spakowane, np. powiązane.

Wnioski o sfinansowanie kosztów zadania polegającego na usuwaniu odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag wraz z załącznikami dostępne są w Urzędzie Miejskim w Debrznie w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej www.debrzno.pl.

Usługa usuwania odpadów rolniczych stanowi pomoc de minimis w rolnictwie dla osób prowadzących gospodarstwo rolne. W związku z tym do wniosku należy dołączyć odpowiednie oświadczenie dot. pomocy de minimis w rolnictwie. Z Wnioskodawcą zostanie zawarta stosowna umowa w zakresie pomocy de minimis.

Wnioski należy składać osobiście w Urzędzie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Debrznie, ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno. w terminie do 17 marca 2023 roku.

Dane z wniosków są niezbędne do przeprowadzenia analizy możliwości pozyskania przez Gminę Debrzno dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i określenia ilości odpadów rolniczych na terenie Gminy. W przypadku nieotrzymania przez Gminę Debrzno dofinansowania zadanie nie będzie realizowane.

oświadczenie de minimis

wniosek

 

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu