Szkolenia!

Poniżej przedstawiamy informację o szkoleniach dla organizacji pozarządowych oraz dla osób chcących otworzyć własną działalność gospodarczą.

 

Informacja o szkoleniach dla osób chcących otworzyć działalność gospodarczą i otrzymać na ten cel dofinansowanie:

Osoby z terenu powiatu człuchowskiego, zamieszkujące w miejscowości do 5 tys. mieszkańców, zainteresowane złożeniem wniosku na otwarcie działalności gospodarczej w branży nieturystycznej, zapraszamy na bezpłatne szkolenia z zasad przyznawania dofinansowania oraz warsztaty z wypełniania wniosku i załączników do niego.

Szkolenia odbędą się:

 • 23 kwietnia br. w Ośrodku/ Inkubatorze Przedsiębiorczości w Debrznie (ul. Ogrodowa 26) o godz. 12.00,
 • 24 kwietnia br. w Urzędzie Gminy Rzeczenica (ul. Człuchowska 26) o godz. 12.00.

Podczas szkolenia omówione zostaną zasady przyznawania dofinansowania, w szczególności lokalne kryteria wyboru.

Warsztaty odbędą się:

 • 26 kwietnia br. w Ośrodku/ Inkubatorze Przedsiębiorczości w Debrznie (ul. Ogrodowa 26) o godz. 12.00,
 • 29 kwietnia br. w Urzędzie Gminy Rzeczenica (ul. Człuchowska 26) o godz. 12.00.

Podczas warsztatów omówiony zostanie wniosek, biznes plan oraz pozostałe załączniki do wniosku.

 

 

 

Informacja o szkoleniach dla organizacji pozarządowych, które chcą otrzymać środki na realizację projektów:

Organizacje pozarządowe z terenu powiatu człuchowskiego, zainteresowane złożeniem wniosku na projekty z zakresu:

 • promocji produktów i usług turystycznych,
 • wyposażenia obiektów służących rozwojowi turystyki,
 • zagospodarowania miejsc pamięci oraz lokalnych pomników historycznych wraz z ich oznakowaniem,
 • promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego,
 • zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego i/ lub historycznego,
 • szkoleń i warsztatów o charakterze edukacyjno-rozwojowym,
 • imprez rekreacyjno-kulturalnych i sportowych,
 • zagospodarowania terenów turystycznych i/ lub rekreacyjnych oraz centrów wsi,
 • tworzenia i/ lub wyposażenia miejsc lub obiektów pełniących funkcje izb pamięci,
 • działań edukacyjnych podnoszących wiedzę z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych,

zapraszamy na bezpłatne szkolenia z zasad przyznawania dofinansowania oraz warsztaty z wypełniania wniosku i załączników do niego.

Szkolenia odbędą się:

 • 24 kwietnia br. w Urzędzie Gminy Rzeczenica (ul. Człuchowska 26) o godz. 9.00
 • 25 kwietnia br. w Ośrodku/ Inkubatorze Przedsiębiorczości w Debrznie (ul. Ogrodowa 26) o godz. 12.00.

Podczas szkolenia omówione zostaną zasady przyznawania dofinansowania, w szczególności lokalne kryteria wyboru.

Warsztaty odbędą się:

 • 26 kwietnia br. w Ośrodku/ Inkubatorze Przedsiębiorczości w Debrznie (ul. Ogrodowa 26) o godz. 9.00,
 • 29 kwietnia br. w Urzędzie Gminy Rzeczenica (ul. Człuchowska 26) o godz. 9.00.

Podczas warsztatów omówiony zostanie wniosek oraz pozostałe załączniki do wniosku.

 

 

 

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniach prosimy o zgłaszanie swojego uczestnictwa telefonicznie 59 83 35 930, 881 918 121 lub drogą mailową biuro@lgdzc.pl.

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu